NHHs notat til Stjernø-utvalget

Notat om behovet for å opprettholde Norges Handelshøyskole som selvstendig institusjon i den fremtidige universitets- og høyskolesektoren

Vi viser til brev av 22.06.07 fra vitenskapelige høgskoler og møte mellom representanter for vitenskapelige høgskoler og Steinar Stjernø og enkelte utvalgsmedlemmer på HiO den 8. oktober 2007, samt innspill fra rektorene ved universitetene i Norge av 02.11.07, og tillater oss å komme med noen utfyllende kommentarer og vurderinger fra Norges Handelshøyskole (NHH).

21.01.2008 - NHH


Med utgangspunkt i Stjernø-utvalgets mandat vil vi argumentere for behovet for fortsatt institu­sjons­messig mangfold i universitets- og høyskolesektoren. Når det på den ene side skal være et premiss å styrke det regionale universitets- og høyskolesystemet, og det på den annen side skal legges vekt på aktivitet på høyt internasjonalt nivå, så kreves det en differensiert og mangfoldig sektor også i fremtiden. Mens en regionalisering og eventuelle sammenslåinger av institusjoner kan tjene noen viktige formål, vil ønsket om å ha nasjonale spydspisser med internasjonale ambisjoner kreve andre løsninger.

I mandatet til utvalget heter det at utredningen skal ta utgangspunkt i institusjonenes samfunnsrolle, og vurdere tiltak for å sikre at strukturen av universiteter og høyskoler bl.a.

* legger til rette for fortsatt økende internasjonalt samarbeid innenfor høyere utdanning og forskning,
* legger til rette for faglig sterke, livskraftige institusjoner med evne til omstilling og fornyelse.

Begge disse dimensjonene er sentrale for NHHs posisjon som nasjonal institusjon med et internasjonalt fokus, og vi vil i dette notatet fremheve at fortsatt status som selvstendig institusjon på universitetsnivå vil være avgjørende for at NHH skal kunne fylle denne samfunnsrollen også i fremtiden. Autonomi og tilpasningsdyktighet er nøkkelord for å kunne opprettholde og videreutvikle vår posisjon som nasjonal spydspiss innen det økonomisk-administrative fagområdet.

Det er spesielt tre forhold vi vil fremheve der fortsatt selvstendighet og autonomi vil være avgjørende; nemlig ivaretakelse av vårt merke eller identitet, videreutvikling av vår internasjonale posisjon og våre internasjonale nettverk, og muligheten for fortsatt å være en sentral nasjonal institusjon innen våre fagfelt.

NHHs identitet og merke
NHH ble opprettet i 1936 og var lenge landets eneste handelshøyskole, med enerett på utdanning av siviløkonomer i Norge. Dette har i løpet av de 70 årene som er gått, satt sine spor. Det kan ikke være noen tvil om at NHH oppfattes som en nasjonal institusjon og at merket NHH i seg selv er et uttrykk for tradisjon og kvalitet. Dette betyr at NHH utvilsomt har en unik posisjon i Norge.

Selv om det nå er flere institusjoner som tilbyr siviløkonomutdanning (mastergrad i økonomi og administrasjon), er NHH i en særstilling. Vi har klart større søkertall enn noen annen institusjon, vi utdanner flere kandidater av denne typen enn noen andre, og vi har inntakskrav som overgår alle andre institusjoner. Våre søkere kommer fra hele landet, med en geografisk fordeling som i stor grad reflekterer befolkningen i landet. Høsten 2007 var bachelorstudiet ved NHH det studiet i landet med flest førsteprioritetssøkere - på tvers av alle fag og institusjoner. Og sist men ikke minst rekrutterer vi et ikke ubetydelig antall utenlandske studenter til våre engelskspråklige programmer på master- og doktorgradsnivå.

Denne posisjonen er helt avgjørende for muligheten til å rekruttere de beste fagfolkene og til å utvikle NHH som forskningsinstitusjon. NHH har i en årrekke hatt et knutepunktansvar når det gjelder doktorgradsutdanning innen økonomi- og ledelsesfag. Dette reflekteres bl.a. i det store antallet vitenskapelige ansatte ved norske universiteter og høgskoler med faglig bakgrunn fra NHH. Når det gjelder bedriftsøkonomiske fag er vi den eneste offentlige institusjonen i Norge som har et fullstendig doktorgradsprogram og som utdanner et betydelig antall doktorer. Denne høsten har NHH videre tatt initiativet til å etablere en nasjonal forskerskole innen økonomisk-administrative fag; et initiativ som har blitt møtt med stor interesse i resten av sektoren, og som viser at vi ønsker å videreutvikle vårt nasjonale knutepunktansvar.

Doktorgradsutdanning bør sees i en internasjonal sammenheng og måles mot de beste programmene internasjonalt. Vårt doktorgradsprogram tilbys i sin helhet på engelsk, og det tiltrekker seg et betydelig antall utenlandske studenter. Dette beriker programmet, og sikrer at forskerutdanningen ved NHH holder et høyt internasjonalt nivå.

Studentmiljøet er også en svært viktig del av NHHs identitet. Det er liten tvil om at studentmiljøet ved NHH er blant de beste og mest aktive i landet. Det samhold og den entusiasme som dannes i NHHs studentforening, bidrar i betydelig grad til at kandidater fra NHH føler en nær tilknytning til høyskolen lenge etter at de er uteksaminert - ofte for resten av livet. NHHs omfattende alumninettverk er et resultat av dette.

På samme måte som NHH rekrutterer studenter fra hele landet, utdanner vi kandidater til hele landet; mange av disse bekler sentrale posisjoner og verv i norsk samfunns- og næringsliv. Dette er ikke minst viktig for NHHs nasjonale posisjon og omdømme.

Vi mener det er av avgjørende betydning å beholde vår selvstendighet som institusjon og merke for å kunne opprettholde og videreutvikle den sterke posisjonen NHH har i markedet for så vel studenter som fagstab. Dette vil også være det beste grunnlaget for å kunne videreutvikle vår stilling som nasjonalt knutepunkt i et tett og godt samarbeid mellom ulike institusjoner innen våre fagfelt.

Internasjonal orientering
NHH utdanner økonomer og ledere både til norsk og internasjonalt nærings- og samfunnsliv. Vi har gjennom mer enn 20 år lagt stor vekt på å gi studentene mulighet til å få solid internasjonal erfaring som en viktig del av studiet. I dag har vi utvekslingsavtaler med omlag 125 topp institusjoner i hele verden, og mer enn 50 % av våre studenter tar minst ett semester av studiet i utlandet. I 1986 innførte vi også - som en av de første institusjonene i Norden - et fullstendig engelskspråklig Master of International Business-program rettet mot et internasjonalt marked - et studium som fremdeles har en sterk posisjon internasjonalt.

NHH har siden 1992 vært norsk medlem i det prestisjefylte nettverket CEMS - Community of European Management Schools and International Companies. CEMS omfatter den beste handels­høyskole i hvert av 17 europeiske land, samt utvalgte toppinstitusjoner fra resten av verden; i tillegg er over 50 store og viktige internasjonale selskaper med som bedriftspartnere. Gjennom CEMS tilbyr vi en felles mastergrad med alle de andre institusjonene i nettverket - en grad som krever studier i minst to land samt praksisopphold i en internasjonal bedrift. CEMS-mastergraden har de siste to årene blitt rangert som nr. 2 i Financial Times' rangering av Master of Science-programmer.

NHH er også medlem i det globale nettverket PIM - Partnership in International Management - som gir oss innpass i de beste handelshøyskoler i hele verden. Vi er for tiden i ferd med å inngå mer forpliktende samarbeid med noen av disse institusjonene både i Europa og i Asia for å etablere felles gradsprogrammer.

For å kunne være attraktiv som internasjonal partner innen våre fagfelt, er det helt avgjørende at institusjonen er internasjonalt akkreditert. Det har NHH vært siden 2001 i den anerkjente europeiske akkrediteringsordningen EQUIS - European Quality Improvement System. EQUIS har som formål å sikre at akkrediterte institusjoner holder høy internasjonal kvalitet i utdanning og forskning, og det stilles strenge krav til institusjonenes autonomi og selvstendighet som en forutsetning for å kunne nå kvalitetsmålene. Det å ha oppnådd EQUIS-akkreditering har vært av avgjørende betydning for NHH, og i og med at akkrediteringen må fornyes hvert femte år, gir det et kontinuerlig press på å holde kvaliteten på et høyt internasjonalt nivå.

For å være internasjonalt konkurransedyktig og attraktiv som samarbeidspartner, er det viktig å kunne reagere raskt, fleksibelt og på en innovativ måte på de utfordringene vi stilles overfor. Nettopp derfor stilles det strenge krav til faglig, administrativ og økonomisk autonomi som grunnlag for EQUIS-akkreditering. Det finnes riktignok noen akkrediterte handelshøyskoler som er knyttet til større universiteter i utlandet, men et gjennomgående trekk ved disse er at de har svært stor grad av autonomi. I en norsk kontekst er det imidlertid vanskelig å se hvordan en institusjon som NHH ville kunne beholde tilstrekkelig grad av autonomi til å kunne bli oppfattet som selvstendig og uavhengig i en internasjonal sammenheng dersom NHH ble en del av en større enhet.

Vi mener derfor at det er av helt avgjørende betydning å beholde vår status som selvstendig institusjon for å kunne opprettholde vår internasjonale posisjon og våre internasjonale ambisjoner.

Nasjonal institusjon i et internasjonalt kunnskapssamfunn
Som argumentert for over, gir vår identitet, vårt omdømme og vår internasjonale virksomhet oss en helt spesiell posisjon i det nasjonale markedet innen våre fagfelt. NHH har spilt og spiller en viktig nasjonal rolle i å utdanne økonomer og ledere til norsk næringsliv og forvaltning. NHH-miljøet er også det ledende nasjonale kompetansesenter innen økonomisk-administrative fag.

I nasjonal målestokk er NHH relativt stor som vitenskapelig høgskole (spesialisert universitet). NHH har i dag vel 2800 fulltidsstudenter og tilbyr solide og fullverdige program på alle nivåer - bachelor, master og PhD. Til våre masterprogrammer rekrutterer vi, i tillegg til egne bachelor­studenter, et betydelig antall studenter med grunnutdanning fra andre norske og internasjonale institusjoner. PhD-programmet er internasjonalt med studenter fra hele verden. En nylig gjennomført kandidatundersøkelse blant kandidater som gikk ut fra utdanningsinstitusjoner i Bergen i 2005, viser at NHH-kandidatene er svært tilfreds med sin utdannelse. 97 % ville valgt det samme igjen; og det store flertallet fremhever at det solide faglige grunnlaget de har med seg fra studiene er svært nyttig og relevant i jobbsituasjonen. Arbeidsmarkedet for NHH-kandidater er også meget godt.

NHH har videre en meget sterk posisjon innen etter- og videreutdanning, med flere krevende og vel anerkjente executive MBA-programmer som de viktigste tilbudene. I etter- og videre­utdannings­markedet samarbeider vi både med andre norske universiteter (for eksempel tilbyr vi sammen med NTNU Master of Technology Management-programmet), og med norske bransje­foreninger (som for eksempel Norske Finansanalytikeres Forening). I tillegg er vi i ferd med å inngå avtaler om internasjonalt samarbeid også innen etter- og videreutdanning.

Det er vanskelig å tenke seg at den posisjon NHH har opparbeidet seg gjennom mer enn 70 år innen så vel fulltidsstudier som på etter- og videreutdanningssiden, ville kunne opprettholdes uten den autonomi vi har som selvstendig institusjon. Solid omdømme kombinert med fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til nye utfordringer og initiativ er nøkkelen til å lykkes. Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet er egenskaper som særpreger de viktigste aktørene både nasjonalt og internasjonalt innen våre fagfelt. Nasjonalt er den største konkurrenten innen økonomisk-administrative fag en privat institusjon som står mye friere til selv å velge sin organisering enn det NHH gjør, spesielt hvis vi skulle miste noe av vår selvstendighet. Men minst like viktig er det at vi konkurrerer og samarbeider med internasjonale institusjoner som vil kunne være mye mer fleksible og tilpasningsdyktige. De ledende handelshøyskoler i de andre nordiske land er for eksempel alle selvstendige institusjoner.

Med en stadig sterkere internasjonalisering av samfunns- og næringslivet, er det viktig å opprett­holde og videreutvikle en konkurransedyktig nasjonal utdannings- og forskningsinstitusjon med et sterkt internasjonalt fokus, og det er nettopp en slik posisjon NHH har opparbeidet seg gjennom over 70 år som selvstendig institusjon.

Avslutning
Som vitenskapelig høyskole har NHH en unik posisjon. Vi er en nasjonal spydspiss innen økonomisk-administrative fagområder, og vi har en sterk stilling internasjonalt både innen forskning og utdanning. Vi har internasjonale nettverk og internasjonal akkreditering som betyr mye både for våre studenter og for vår faglige kvalitet. Alt dette er avhengig av NHHs autonomi og den identiteten som er knyttet til navnet og institusjonen NHH. Dersom en strukturell endring skulle frata oss denne autonomien eller muligheten til å utnytte vårt merke og vår identitet, ville det bli vanskelig eller umulig for NHH å opprettholde og videreutvikle den posisjonen vi har som internasjonalt orientert kompetanse- og utdanningsinstitusjon.

Vi vil avslutningsvis slutte oss til uttalelsen av 02.11.07 fra landets universitetsrektorer. Som institusjon på universitetsnivå står vi overfor de samme krav og utfordringer som universitetene. Vi har gjennom dette notatet spesielt fremhevet behovet for å kunne utvikle institusjonen i en internasjonal kontekst, og ønsket om å legge til rette for sterkere samarbeid mellom selvstendige, nasjonale institusjoner. Det følger av det at eventuelle sammenslåinger mellom institusjoner bør være basert på frivillighet, ut fra en vurdering av hva som er hensiktsmessig for at den enkelte institusjon skal kunne oppfylle sitt samfunnsansvar.

Vi har stor respekt for at Stjernø-utvalget med sitt krevende og omfattende mandat, står overfor mange og vanskelige vurderinger og hensyn som må veies opp mot hverandre. Vi ber likevel om at de betraktninger som vi har trukket frem i dette notatet, tas hensyn til når utvalget trekker sine konklusjoner. Som nevnt innledningsvis, er det flere viktige punkter i utvalgets mandat som etter vår mening er direkte relevante for NHHs posisjon; det gjelder spesielt punktene som fokuserer på videreutvikling av internasjonalt samarbeid, og behovet for å legge til rette for livskraftige institusjoner med evne til omstilling og fornyelse. Det er nettopp disse to dimensjoner som gjør det maktpåliggende for oss å argumentere for fortsatt selvstendighet og autonomi for NHH som institusjon.

Våre argumenter og betraktninger har bred tilslutning i hele NHH-miljøet både blant stab og studenter.

Vennlig hilsen

Jan I. Haaland (Rektor)
Gunnar E. Christensen (Prorektor)
Ragnar Fagereng (Adm. direktør)


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive