Styreseminar med langsiktig fokus

NHH-styret 2008

Behovet for nytt strategisk handlingsprogram, spørsmålet om enhetlig eller todelt ledelse og langtidsbudsjettet holdt engasjerte deltakere inne under styreseminaret på Solstrand mens våren viste seg fra sin vakreste side på utsiden.

18.04.2008 - Asle Haukaas


Etter en innledning fra rektor, ledet tre av de eksterne styremedlemmene hver sin arbeidsgruppe som diskuterte visjon, virksomhetsidé og kjerneverdiene i dagens strategiske handlingsprogram. Her kom det opp en rekke spørsmål av typen hvem henvender vi oss til, er visjonen godt formulert, er NHHs posisjon som best i Norge og ledende i Europa viktigst, eller skal virksomhetsidéen omformuleres til en ny visjon for NHH.

Andre spørsmål knyttet seg til om strategidokumentet og kjerneverdiene er forankret i organisasjonen, om det nye strategiprogrammet skal dekke hele NHH-miljøet eller bare NHH og så videre. Seansen var den første diskusjonen i styret om utformingen av et nytt strategiprogram. Målet er at det nåværende styret styrer prosessen mot et nytt strategiprogram, men slik at det neste styret kan sette sitt preg på det etter skiftet sommeren 2009.

Gunnar E. Christensen
ORIENTERTE. Prorektor Gunnar E. Christensen orienterte om arbeidet så langt i arbeidet med NHHs styringsform i fremtiden.
Foto: Asle Haukaas

Ledelsesmodell

Prorektor Gunnar E. Christensen orienterte om arbeidet så langt i utvalget som vurderer NHHs framtidige organisasjon. Her har særlig temaet hvorvidt en ønsker en todelt ledelse, som i dag, med rektor og direktør der rektor også er styreleder, eller såkalt enhetlig ledelse med rektor som øverste leder. Det siste innebærer at rektor blir tilsatt, ikke valgt, og at en kan tilsette rektor utenfra. I tillegg skal det da være ekstern styreleder.

Det ble en interessant og god debatt om mulige fordeler og ulemper ved de to alternativene, og innspill om hvor godt eller dårlig ting opplevdes i dag. Styret bad om en så god løypemelding som mulig fra arbeidsgruppen til neste møte.


Eksterne styrerepresentanter
LANGTIDSBUDSJETT. Styret ble også orientert om arbeidet med langtidsbudsjetteringen. Kirsti Koch Christensen (f.v.), Paul-Chr. Rieber og Oddvard Nilsen er tre av de eksterne representantene i styret.
Foto: Asle Haukaas

Langtidsbudsjett

Instituttstyrer Trond Bjørnenak innledet om langtidsbudsjettet etter en kort introduksjon fra direktør Ragnar Fagereng. Bjørnenak leder en arbeidsgruppe som skal levere en tilråding om langsiktig dimensjonering av instituttene. Med engasjement og humør gav Bjørnenak en grundig innføring i det arbeidet i komitéer de siste årene, kjent som "TBU", "DIM" og nå "LTB". Fagereng hadde da allerede sagt at NHH har råd til ca. 30 vitenskapelige årsverk mindre enn det behovet arbeidsgruppen har beregnet. Bjørnenak forklarte hvordan disse to modellene kan møtes i praksis og forklarte hvilke spørsmål som gjensto for arbeidsgruppen å bli enige om.

Bjørnenak sa at regnskap og revisjon kan ta halvparten av underdekningen gjennom strukturrasjonaliseringen fordi det uansett vil være uansvarlig å øke bemanningen der radikalt. Videre pekte han på å redusere andre kostnader, øke ekstern finansiering gjennom gaveprofessorater, økt bruk av stipendiater og professor II-stillinger og uttak av friår som løsninger.

Bjørnenak presiserte at å produsere seg ut av disse problemene er urealistisk. Økt andel av EU-prosjekter og flere doktorgrader vil være positivt, mens økt forskningspublisering er viktigere for omdømmet til NHH enn økonomien. Innlegget og debatten viste at en er kommet langt i arbeidet fram mot enighet, men det gjenstår fortsatt spørsmål om eksempelvis forskning og faglig bredde skal telle med i behovsmodellen. Andre spørsmål er hvem som skal gjøre de strategiske vurderingene og om det er behov for et organ over instituttene.


Linda Orvedal
EVALUERT. Dekan Linda Orvedal presenterer programevalueringen av bachelorstudiet for styret.
Foto: Asle Haukaas

Styremøte

I styremøtet på torsdag diskuterte styret foreløpige tanker rundt Stjernøutvalget, IT-avtale mellom NHH og SNF, bedriftskontakt og gaveprofessorater, rapporter og planer med mer. Direktørens forslag til langtidsbudsjett ble tatt til etterretning. Det skal danne grunnlaget for utarbeiding av kommende budsjetter, men det er kun disse som forplikter styret. Dekan Linda Orvedal presenterte programevalueringen av bachelorstudiet (Paraplyen kommer med egen sak om dette i nærmeste fremtid).Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive