Godkjent for bachelorprogrammet

Dekan Linda Orvedal

Etter at det første bachelorkullet er uteksaminert fra NHH konkluderer Programutvalget for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon at studiet i all hovedsak er en suksess. Men det er også rom for forbedringer.

24.04.2008 - Torgeir Uberg Nærland


Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ble startet i 2004 som en del av omleggingen fra det gamle siviløkonomstudiet. Våren 2007 var det første kullet ferdig med det nye bachelorprogrammet. Nå er foreløpig status gjort opp.

På grunnlag av studentundersøkelser, høringsuttalelser, vurdering av nøkkeltall og analyse av tidligere kursevalueringer blir det i evalueringen fastslått at høyskolen i gjennomgripende grad har nådd hovedmålet, slik det er formulert i den strategiske handlingsplanen for tidsrommet 2005-2007.

Målsettingen var at bachelorprogrammet skulle være det beste programmet i økonomisk-administrative fag i Norge, tilpasset et årlig opptak på 400 studenter.

Storfornøyd dekan

Linda Orvedal, dekan for bachelorutdanningen, er veldig fornøyd med de fleste av resultatene fra evalueringen.

- Evalueringen viser at bachelorutdanningen i all hovedsak fungerer veldig godt. Studentundersøkelsen viser blant annet at 89 prosent av studentene er fornøyd med studiet, forteller Orvedal.

- Jeg mener at evalueringen også viser at vi har klart å rette opp svakhetene fra tidligere første og andre avdeling på det gamle siviløkonomistudiet, sier dekanen, men legger til at mye av grunnen til at bachelorstudiet har blitt en suksess er at det bygget videre på det allerede solide siviløkonomistudiet.

Linda Orvedal
FORNØYD DEKAN. Linda Orvedal er veldig fornøyd med de fleste resultatene fra evalueringen.
Foto: Helge Skodvin

Riktige grep

Videre påpeker Orvedal at det er flere faktorer som gjør at bachelorprogrammet innebærer en forbedring fra det tidligere siviløkonomstudiet.

Blant annet peker hun på at studieplanen har blitt strammere og at studentene nå blir tettere oppfulgt med mer aktiviserende undervisning og flere innleveringsoppgaver.

- Men i bånn ligger høy kvalitet både i fagstaben og i administrasjonen, fastslår Orvedal.

- Og så har vi veldig dyktige studenter, legger hun til.

Utfordringer

Dekanen legger på ingen måte skjul på at evalueringen også viser at bachelorprogrammet på flere områder har et klart forbedringspotensial.

I evalueringen defineres følgene strukturelle hovedutfordringer:

1. Behov for bedre tilrettelegging for inn- og utveksling
2. Innholdet og arbeidsmengden i studiets første semester
3. Harmonisering av arbeidsmengden i studiets første semester
4. Justering av kursporteføljen i obligatorisk SOL-fag
5. Legge til rette for avansert studieløp

I tillegg defineres følgende pedagogiske og kvalitetsmessige utfordringer:

6. Hvordan sikre høy kvalitet i undervisningen i bachelorstudiet
7. Hvordan sikre høy studiepoengproduksjon

De kanskje største utfordringene er i følge Orvedal å gi studentene forståelse for etiske og miljømessige problemstillinger, samt sikre høy kvalitet i undervisningen.

Orvedal ser videre for seg at NHH i fremtiden vil få større internasjonal konkurranse i rekrutteringen av studenter og at dette gjør at høyskolen hele tiden må skjerpe kvaliteten på bachelorprogrammet.


Kjersti Berg Danilova
PROSJEKTLEDER. Kjersti Berg Danilova har vært administrativt ansvarlig for evalueringen.
Foto: Torgeir Uberg Nærland

Fruktbar evaluering

Kjersti Berg Danilova forklarer at programutvalget er sammensatt av dekan for bachelorutdanningen, tre fagpersoner fra de forskjellige instituttene samt to studentrepresentanter, hvorav en av dem som observatør. Danilova selv har fungert som administrativ prosjektleder for programevalueringen.

- Evalueringen har vært en interessant prosess hvor vi har fått mange gode innspill fra alle involverte. Både fagmiljøet, studentene og administrasjonen har gitt viktige bidrag til evalueringen, forteller Danilova som til vanlig er kontorsjef i studieadministrasjonen.

Også hun er veldig fornøyd med resultatene fra evalueringen.

- Bachelorstudiet er definitivt en suksess, selv om det gjenstår noen utfordringer, fastslår Danilova.


Glenn Michael Jonassen
FAGPOLITISK ANSVARLIG. Glenn Michael Jonassen er fornøyd med at studentene har blitt hørt i evalueringsarbeidet.
Foto: Torgeir Uberg Nærland

Har blitt hørt

Også Glenn Michael Jonassen, fagpoltisk ansvarlig i NHHS, forteller at han er svært fornøyd både med selve evalueringsprosessen og med resultatene fra evalueringen.

Han forteller at innspillene fra NHHS hele tiden har blitt hørt og tatt seriøst i evalueringsprosessen.

- Blant annet har innspillene våre om forbedring av tilretteleggingen av inn- og utveksling, samt forslag til endring av innhold og arbeidsmengde i bachelorgradens første semester hatt gjennomslag i evalueringen, forklarer den fagpolitisk ansvarlige i Kjernestyret.

Johanssen fastslår at evalueringen tydelig viser at studentene er godt fornøyde med bachelorprogrammet, men påpeker samtidig at det er rom for forbedringer.

I følge Johanssen viser evalueringen at studentene gjennomgående opplever at den faglige tyngden i undervisningsopplegget er tilfredsstillende, men at selve formidlingen av fagstoffet spriker i kvalitet.

-NHH har et tungt bein i forskning, derfor er det viktig at vi også fokuserer på formidlingen, argumeterer han.

-For å optimalisere læringsutbyttet er det viktig at både det rent faglige og formidlingsmessige er på topp, legger Johanssen til.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive