Hvordan skal NHH ledes etter 2009?

NHHs rektorkjede

Om få måneder skal NHHs styre bestemme om høyskolen skal fortsette med todelt ledelse og valgt rektor, eller om NHH fra 2009 skal gå over til enhetlig ledelse med ansatt rektor.

02.04.2008 - Redaksjonen


Styringsgruppen
Styringsgruppen ble oppnevnt av NHHs styre i oktober og har følgende sammensetning: Gunnar E. Christensen (leder), Petter Bjerksund og Siri Pettersen Strandenes fra fagstaben, John Andersen og Tone Elise Børslid fra administrasjonen, Frøystein Gjesdal og Lone Haugsvær fra fagorganisasjonene, og Thomas Holsten Leren og Glenn Michael Jonassen fra NHHS.

Det siste halvåret har styringsgruppen for gjennomgang og vurdering av NHHs fremtidige styrings- og organisasjonsstruktur kartlagt og analysert dagens ledelsesform på NHHs øverste nivå. Allerede i juni kan det bli bestemt hvordan NHHs fremtidige ledelse vil se ut.

To ledelsesformer

-Universitets- og høyskoleloven gir adgang til å velge mellom to ledelsesformer, forklarer prorektor og styringsgruppeleder Gunnar E. Christensen til Paraplyen.

NHH har i dag "todelt ledelse, valgt rektor" - også kalt normalordningen etter loven. Rektor velges og er i kraft av sitt verv automatisk styreleder. Dette innebærer at rektor er høyskolens øverste faglige leder, mens administrerende direktør etter loven er institusjonens øverste administrative leder.

Loven åpner også for en alternativ ordning med "enhetlig ledelse, ansatt rektor". Rektor ansettes av styret og er styrets sekretær. Departementet oppnevner styreleder blant de fire eksterne styremedlemmene.

- Enhetlig ledelse betyr at rektor er institusjonens faglige og administrative leder. Hvis NHH ønsker å gå for den alternative ordningen, krever dette 2/3 flertall i styret. Blant universitetene og de vitenskapelige høgskolene er det to institusjoner som har satset på denne ordningen - NTNU og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), forteller Christensen.

Kartlegger erfaringer

Styringsgruppen har de siste månedene gjort et grundig kartleggingsarbeid. De har laget et oversiktsbilde av situasjonen i sektoren og har vært igjennom flere rapporter og utredninger, både generelle og institusjonsspesifikke, der de to ledelsesformene er diskutert og evaluert.

- Videre har vi sett på ledelsesformen ved institusjoner i inn- og utland som det er naturlig å sammenligne oss med, for eksempel BI og noen av CEMS skolene. Vi har også tatt hensyn til tilbakemeldingene fra EQUIS, forteller Christensen.

Han presiserer at styringsgruppens oppfatning er at det som passer for andre ikke nødvendigvis er optimalt for NHH.

- Det er derfor lagt betydelig vekt på egenvurdering gjennom kartlegging av erfaringer, både positive og negative, med dagens ordning. Vi har intervjuet tidligere og nåværende rektorer, prorektorer, instituttstyrere, dekaner, styremedlemmer og administrative ledere. På denne måten håper vi å få et klart inntrykk av hvordan dagens ordning har fungert og eventuelt hvor "skoen trykker".

I arbeidet med notatet og gjennomføring av intervjuer og lignende har styringsgruppen hatt god hjelp av gruppens sekretær Knut Schjerven Roald, samt Alexander Madsen og Therese Sverdrup, begge doktorgradsstipendiater på SOL med ledelse som spesialfelt.

Presenterer for styret i april

Tidlig i april vil styringsgruppen ha klart et foreløpig notat om ledelsesmodell ved NHH.

  • - På styreseminaret i midten av april vil styret få en presentasjon av styringsgruppens kartleggingsarbeid og de foreløpige vurderingene som er gjort.
  • - Seminardeltagerne vil i denne forbindelse få anledning til å diskutere saken, og komme med innspill og kommentarer.
  • - Etter styreseminaret vil saken bli sendt ut på høring i organisasjonen. Hensikten med dette er å sikre at styret har "alle kort på bordet" når det i junimøtet inviteres til å vedta fremtidig ledelsesform for NHH.


Styringsgruppen antar at høringen vil gi alle ansatte og studenter mulighet til å spille inn erfaringer, synspunkter og kommentarer. De har også et ønske om så mange tilbakemeldinger som mulig. Nederst på denne siden ligger et skjema der ansatte ved NHH kan sende innspill til styringsgruppen.

- Vi vil på det sterkeste anbefale alle til å utnytte denne muligheten. Dessuten er det selvfølgelig fullt mulig å ta kontakt med medlemmene i styringsgruppen for samtale eller diskusjon om dette viktige spørsmålet, sier Christensen.

Evaluerer også den faglige og administrative organiseringen

Styringsgruppen skal i løpet av året også evaluere den interne faglige og administrative organiseringen på høyskolen. De er allerede kommet godt i gang med å avklare hva som er de sentrale spørsmålene når det kommer til den interne organiseringen av NHH.

- Det er åpenbart mange og komplekse problemstillinger vi står overfor. Mandatet vårt legger opp til at den nåværende instituttstrukturen og instituttgrensene skal evalueres. I den forbindelse skal det spesielt utredes eventuelle behov for etablering av sentre og/eller tverrfaglige grupper på tvers av instituttene. Vi skal videre se på instituttenes indre liv; hvordan de er organisert, om de har valgt eller ansatt instituttstyrer, instituttstyre eller -råd, stort eller lite styre/råd og lignende. Mandatet sier også at dekan- og programutvalgsordningen skal evalueres.

- Dette betyr at vi vil måtte ta en full gjennomgang og vurdering av NHHs matriseorganisering, forklarer prorektor.

Også utvalgsstrukturen utenfor matrisen skal under lupen. Og parallelt med gjennomgangen av den faglige organiseringen skal det foretas en gjennomgang og evaluering av den administrative avdelingsstrukturen og det administrative støtteapparatet.

Er det mulig å si noe om hvilke endringer som vil bli foreslått?
- Nei, det er det for tidlig å si noe om. Vi skal først igjennom en omfattende egenvurdering av dagens organisering. Det vil blant annet bli samlet inn data gjennom fokusgruppeintervjuer. Vi vil også se nøye på hvordan andre sammenlignbare institusjoner er organisert. Først etter at alle data er på plass, er det mulig å vurdere om det er behov for store eller små endringer av dagens organisering. Kanskje viser det seg at det kun er behov for små justeringer, sier Gunnar E. Christensen.

Styringsgruppen kommer tilbake med mer informasjon om den faglige og administrative organiseringen til høsten.


Send inn kommentarer til styringsgruppen
Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive