Høringsuttalelse til Stjernø er klar

Norges Handelshøyskole

Stjernøutvalget tegner et for pessimistisk bilde av norsk høyere utdanning. Det mener NHH, som i dag leverte sin høringsuttalelse til Stjernøutvalgets innstilling.

30.04.2008 - Kristin Risvand Mo


"Utvalget legger for stor vekt på noen generelle utviklingstrekk, og overser mye av det mangfoldet og den positive utviklingen som skjer i store deler av sektoren", skriver NHH i sin høringsuttalelse.

NHH fremhever at de vitenskapelige høyskolene er et meget verdifullt bidrag til kvalitet og mangfold innen høyere utdanning og forskning i Norge.

"Innstillingen diskuterer i altfor liten grad de positive sidene denne type institusjoner representerer", mener NHH.

NHH er enig med innstillingens hovedmål om at det må settes i verk tiltak for å sikre kvaliteten i høyere utdanning og at den må bringes opp på et høyere nivå for å kunne stå sterkere internasjonalt.

Videre deler NHH utvalgets bekymring i forhold til for sterk spredning av de faglige ressursene, små og sårbare fagmiljø, oppblomstring av studieprogrammer på PhD og masternivå, mangel på kvalitet i tilbud.

Men samtidig understreker NHH at det samme målet kan nås bedre på andre måter enn gjennom flertallets hovedforslag om en ny institusjonsstruktur gjennom sammenslåinger.

"Det er etter vår oppfatning liten grunn til å tro at sammenslåing av institusjoner til større organisatoriske enheter nødvendigvis vil kunne gi større og mer slagkraftige fagmiljøer", skriver NHH i sin uttalelse.

NHH er enig i:

- at det er behov for en mer strategisk og langsiktig politisk styring av sektoren som helhet for å sikre optimal arbeidsdeling institusjonene imellom og at finansieringssystemet må utformes for å understøtte dette
- at det er behov for å sikre sterkere fag- og forskningsmiljøer
- at det kreves en bred satsing på organisert forskerutdanning
- at uheldige utslag av konkurransen institusjonene imellom må korrigeres

NHH er ikke enig i:

- at sammenslåing av institusjoner til større organisatoriske enheter gjennom en flercampusmodell vil sikre større og mer konkurransedyktige fagmiljøer og bidra til å løse hovedutfordringene sektoren står overfor
- at kriterier for universitetsakkreditering skal svekkes
- at det skal gjøres endringer i reglene for institusjonsledelse på det nåværende tidspunkt
- at det skal gjøres større endringer i finansieringssystemet før den varslede helhetlige evalueringen av dagens finansieringsordning er gjennomført

NHH foreslår:

- at eventuelle institusjonssammenslåinger må være frivillige og basert på faglige og organisatoriske vurderinger i det enkelte tilfelle
- at vitenskapelige høyskoler må kunne opprettholdes som selvstendige institusjoner på universitetsnivå uavhengig av hva som skjer med selve kategorien vitenskapelige høyskoler
- at kravene til universitetsakkreditering bør skjerpes og gjøres mer kvalitative snarere enn kvantitative
- at endring av institusjonskategori fra høyskole til universitet må gjøres til gjenstand for både politisk og økonomisk vurdering i tillegg til de rent faglige vurderinger
- at nettverksløsninger for å fremme arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt må stimuleres på master og PhD-nivå og belønnes via finansieringssystemet
- at rammevilkår for konkurranse må gjennomgås for å sikre optimal arbeidsdeling i sektoren

Les høringsuttalelsen i sin helhet her.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive