Disputas: Industriutvikling og historiske nasjonalregnskaper

Christian Venneslan

Christian Venneslan disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 25. april. Han har sett på industriutviklingen i Norge i perioden 1896-1939, i lys av historiske nasjonalregnskaper.

23.04.2008 - Red.


Den offisielle tittelen på avhandlingen er Industrial Development in Norway 1896-1939 - In View of Historical National Accounts, og består av fire essays og syv statistiske vedlegg.

Ikke industrielt gjennombrudd før 1900

Et hovedbidrag er tallmessig konkretisering av industriveksten for 51 bransjer mellom 1896 og 1939. Den kvantitative tilnærmingen har ført til såpass betydelige revideringer av statistikken at historien delvis må omtolkes. Dette gjelder for det første det mye debatterte tema om tidfestingen av det industrielle gjennombruddet i Norge.

Mens mange historikere har hevdet at det store spranget mot et moderne industrisamfunn fant sted mot slutten av 1800-tallet, viser de nye seriene at dette vanskelig kan ha skjedd før inngangen til det 20. århundre. Analysen knyttes særlig opp mot elektrifisering og introduksjon av elektromotorer i industriell fabrikasjon. Først da fikk industrialiseringen en bredde og struktur som karakteriserer et moderne samfunn. Over det ganske land observeres økt innovasjonstakt og produktivitetsvekst som best kan sammenlignes med hva asiatiske land fremviser i dag.

Eksportmarkedet ledet ut av Depresjonen

For det andre retter avhandlingen søkelyset mot den store depresjonen og utviklingen på 1930-tallet. Det argumenteres mot det etablerte syn at det var hjemmemarkedet og tilbudssiden som ledet landet ut av krisen.

For å forstå oppgangen må oppmerksomheten i større grad rettes mot eksportmarkeder og økt etterspørsel etter norske industriprodukter som følge av Gullstandardsystemets fall i 1931. En slik nasjonal analyse samsvarer også i stor grad med funn gjort av internasjonale forskere de siste tiårene.

Prøveforelesning og disputas

Venneslan vil fredag holde en prøveforelesning med tittelen The Impact of Electrification on Productivity and Output Growth in the Manufacturing Industries in Norway before World War II før disputasen finner sted.

Tid: 10:15-11:00
Sted: Karl Borchs auditorium

Disputasen skjer samme sted klokken 12:15, og begge begivenhetene er åpne for alle interesserte.

I bedømmelseskomitéen sitter professor Gúdmundur Jónsson (Univeristy of Iceland), professor Lennart Schön (Lunds Universitet) og professor Jan Tore Klovland (NHH). Professor Ola H. Grytten har vært Venneslans hovedveileder i arbeidet med avhandlingen.

Christian Venneslan er utdannet innen historie og økonomi ved London School of Economics (M.Sc.1996) og Universitetet i Oslo (cand. philol. 1997). Han er for tiden ansatt ved Universitetet i Oslo og skriver bind 2 av verket Finansdepartementets historie sammen med professor Einar Lie.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive