Ny stortingsmelding om forskerrekruttering

En fersk rapport fra NIFU STEP konkluderer med at det er stort samsvar mellom tilgang på kandidater med forskerutdanning og behov for arbeidskraft med forskerkompetanse.

15.05.2007 - Red.


- Med regjeringens mål om å øke forskningsinnsatsen utover dagens nivå er rekruttering og utdanning av dyktige forskere en viktig forutsetning for å lykkes, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Statsråden vil legge fram en ny stortingsmelding om rekruttering og forskerutdanning.

Vellykket rekruttering
I forbindelse med at opptrappingsplanen for forskerrekruttering for 2001 - 2007 nå utløper har Kunnskapsdepartementet sammen med Norges forskningsråd bedt NIFU STEP vurdere resultatene av planen og behovet for videre satsing.

Rapporten konkluderer med at satsingen på rekruttering i perioden 2001 - 2007 har vært vellykket.

NIFU STEP viser at tilgang til nye forskere ikke trenger være en hindring for å nå hovedmålene i norsk forskningspolitikk, dersom planleggingshorisonten flyttes fra 2010 til 2020.

- Vi har store utfordringer med hensyn til de mål som er satt for norsk forskningsinnsats. Målet er krevende. Regjeringen er samlet opptatt av dette og regjeringens forskningsutvalg drøfter ambisjonsnivået for norsk forskning og hva som kan være realistisk nivå på investeringene i årene fremover, sier Djupedal.
- Rapporten som nå er lagt fram gir viktige innspill i den videre prosessen. Denne kunnskapen vil vi vurdere nøye frem mot omtale av forskningsmålene i høstens budsjettproposisjon.

Vil sikre kvalitet

NIFU STEP-rapporten understreker betydningen av en balansert vekst. Det pekes på at oppmerksomheten bør rettes mot de fremtidige forskerne og deres behov.

Det er også viktig at økte investeringer gis til veiledning av nye doktorgradsstipendiater og til nødvendig infrastruktur. Det trengs særlig nytt og bedre vitenskapelig utstyr, ansettelse av støttepersonell og modernisering av dagens universitets- og forskningsbygg.

Dette vil sikre at kvaliteten i norsk forskning og forskerutdanning ikke forringes i en vekstfase.

- Regjeringen har videreført satsingen på forskning og økt forskningsbevilgningene med nærmere 2,4 milliarder kroner siden høsten 2005. Kapitalen i Forskningsfondet er styrket med 24 milliarder kroner. Vi konkurrerer svært godt i EUs forskningsprogrammer, antall doktorgrader øker og gjennomføringsgraden øker. Satsingen på etablering av Sentre for fremragende forskning og Sentre for forskningsbasert innovasjon er nye tiltak som bidrar positivt til rekruttering og forskerutdanning, understreker kunnskapsministeren.

Stortingsmeldingen om forskerrekruttering vil bli lagt frem våren 2008.

Les mer i rapportene som er publisert på Kunnskapsdepartementets nettsider


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive