Lovfesting av akademisk frihet

FOTO: CF-Wesenberg

Regjeringen har besluttet å fremme forslag for Stortinget om lovfesting av akademisk frihet ved universiteter og høyskoler. - En lovfesting av den individuelle akademiske frihet vil styrke og klargjøre gjeldende praksis ved våre vitenskaplige institusjoner, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

01.06.2007 - Red.


Regjeringen fremmer forslag for Stortinget om å endre universitets- og høyskoleloven slik at den også hjemler den individuelle akademiske frihet.

Lovforslaget er i stor grad i tråd med Underdalutvalgets utredning til Kunnskapsdepartementet fra høsten 2006. Høringsrunden har vist en bred oppslutning om behovet for denne lovfestingen.

Lovforslaget slår fast at en forsker skal ha rett til å velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale. Videre innebærer lovforslaget at forskeren skal sørge for å offentliggjøre sine forskningsresultater, samt stille sitt forskningsgrunnlag til rådighet. Det er også foreslått at det ikke kan avtales eller fastsettes varige begrensninger i retten til å offentliggjøre resultater utover det som følger av lov eller i medhold av lov.

Regjeringen mener institusjonell faglig autonomi og individuell akademisk frihet kombinert med god ledelse og styring, er av avgjørende betydning for at universiteter og høyskoler skal kunne løse sine oppgaver på en uavhengig og kritisk måte, og således oppfylle sin samfunnsrolle som bærende institusjoner i utviklingen av kunnskapssamfunnet.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive