Disputas: Revisorhonorarer i Norge og USA

Doktorgradsstudent Jiuzhou Wang

Jiuzhou Wang disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 9. november med avhandlingen "Essays on Audit Pricing". Wangs doktoravhandling analyserer revisorhonorarer i Norge og USA.

08.11.2007 - Red.


Han ser spesielt på hvordan revisorene priser nye engasjementer, og om de store revisjonsselskapene (Big5/Big4) tar seg bedre betalt enn andre revisorer.

Prøveforelesning klokken 10.15
Disputas klokken 12.15
Aud. Karl Borch

For Norge viser resultatene at de store revisjonsselskapene tar høyere honorarer også når en tar hensyn til at disse selskapene formodentlig har mer krevende klienter. Dette strider imot resultatene fra tidligere undersøkelser som imidlertid bare har sett på børsnoterte klienter.

For USA finner avhandlingen ingen tilsvarende forskjell i honorarer mellom ulike revisorer i perioden før Arthur Andersens kollaps i 2002 og gjennomføringen av Sarbanes-Oxley loven. I 2002 synes honorarene å gå ned, mens en finner at store selskaper tar høyere honorarer også i USA fra og med 2003.

Det har ofte vært hevdet at revisjonsselskaper setter ned sine honorarer for å kapre nye klienter og senere setter dem opp igjen. Wang finner at dette ikke er tilfelle i USA etter 2002. Tvert imot finner han at klienter som skifter revisor må betale høyere honorarer enn andre. Økt etterspørsel etter revisjonstjenester eller redusert antall tilbydere kan være forklaringer på dette.

Wang har MBA i finans og revisjon fra Tsinghua University i Beijing, Kina
Han har vært ansatt som stipendiat ved NHH siden 2003, med revisjon som spesialfelt.

Kandidaten kan nås på mobilnummer 977 00 220, e-post: jiuzhou.wang@nhh.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive