Disputas: Conjointanalyse

Jon Martin Denstadli disputerer for doktorgraden ved NHH

Fredag 30. november disputerte Jon Martin Denstadli for doktorgraden ved NHH med avhandlingen "Information Processing and Predictive Validity in Conjoint Experiments: The Role of Task Complexity and Individual Level Factors".

26.11.2007 - Kristian T. Marthinsen


Conjointanalyse er en av de mest benyttede metodene for å avdekke forbrukeres preferansestrukturer. Metoden innebærer at respondenter foretar valg mellom hypotetiske produkter som varierer systematisk med hensyn til ulike egenskaper. Tradisjonelle metoder for å analysere data fra slike undersøkelser bygger på en forutsetning om at individet veier egenskaper ved de ulike alternativene mot hverandre, og velger det alternativet som maksimerer sin egen nytte.

Avhandlingen setter et kritisk lys på disse forutsetningene med utgangspunkt i etablert teori innen beslutningstaking og informasjonsbearbeiding. I to empiriske studier vises det at deltakerne i conjointundersøkelser ofte forenkler beslutnings­problemet ved å kun fokusere på deler av informasjonsgrunnlaget. Dette er særlig fremtredende når valgsettet inneholder mye informasjon. I mange tilfeller er det derfor lite samsvar mellom metodens forutsetninger og måten respondentene forholder seg til valgoppgavene på. Videre viser resultatene at individets kunnskap om fenomenet som studeres har betydning for hvordan valgene foretas og prediksjonskraftene i svarene som gis. Personer med høy produktkunnskap gir svar som i større grad er i overensstemmelse med deres faktiske atferd på et framtidig tidspunkt.

Jon Martin Denstadli er utdannet siviløkonom fra høyskolen i Bodø (nå Handelshøyskolen i Bodø), og har høyere avdelingseksamen fra NHH. Han har jobbet som forsker ved Transportøkonomisk institutt siden 1996.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive