Riktig skatteanalyse

Kritikken fra Bjerksund & co rokker ikke ved våre beregninger av hva det koster å kreve inn formuesskatt, skriver professorane Thore Johnsen og Terje Lensberg i DN 19. november.

19.11.2014 - Thore Johnsen og Terje Lensberg


Vekst i norsk verdiskaping er helt avhengig av investeringer i ikke-børsnoterte SMB-selskaper. Det er velkjent at slike selskaper møter spesielle utfordringer med å finansiere seg, og at dette gjelder både gjeld og egenkapital.

Disse problemene forsterkes av formuesskatten. Disse selskapene betaler samme skatt uansett inntjening fordi skatten er basert på bokført kapital ved starten av året. Dette øker selskapets effektive risiko for eierne, og som derfor vil ta ned forretningsmessig risiko og dermed redusere forventet verdiskaping.

Vi anslår samfunnsmessig verditap til minst 2,5 ganger skatteprovenyet i DN 22. oktober. Dette blir avvist i DN 12. november av Bjerksund, Møen og Schjelderup (BMS), som hevder at (1) Vårt tapsanslag er for høyt fordi det forutsetter et evigvarende konstant skattegrunnlag, (2) eierne kan uansett eliminere risikoøkningen kostnadsfritt gjennom finansmarkedet, og (3) børsnoterte eller utenlandske selskaper vil uansett kunne gjennomføre alle lønnsomme investeringer.

Kritikken av tapsanslaget størrelse bygger på en feilaktig beskrivelse av forutsetningene som ligger til grunn for vår analyse. Vi antar at det liten samvariasjon mellom endringer i ligningsverdi og teoretisk markedsverdi, som er i samsvar med norske data og økonomisk teori.

De to andre innvendingene bygger på urealistiske antagelser om perfekte finansmarkeder. BMS antar f.eks. at eierne vil rullere store shortposisjoner i en aksjeindeks på Oslo Børs for å redusere selskapenes markedsrisiko. Dette vil faktisk forverre - ikke forbedre - eiernes virkelige risikoproblem knyttet til stabil formuesskatt og sterkt varierende kontantstrøm.

Short-posisjonen vil gi store tap i slutten av kriseperioder hvor inntjeningen er elendig mens børsen har vendt kraftig opp.

I praksis kan ikke urealiserte prosjekter overføres uten betydelige kostnader fra unoterte SMB-selskaper til børsnoterte selskaper. Dette dreier seg om små prosjekter i tusenvis av små bedrifter hvor et salg av prosjektideen til et annet selskap dessuten vil utløse både inntekts- og formuesskatt.

Vi merker oss forøvrig at BMS nå mener at norske investorer har en skattemessig ulempe i forhold til utenlandske investorer, mens de tidligere har hevdet at formuesskatten ikke representerer en særskatt på norske investorer i unoterte virksomheter.

Vi kan ikke se at kritikken fra Bjerksund & Co. rokker ved våre beregninger av hva det koster å kreve inn formuesskatt fra private norske eiere av unoterte selskaper. Vi er imidlertid enige i at kostnaden, men dermed også provenyet, vil bli redusert i den grad norske eiere taper terreng i konkurransen med utenlandske investorer.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive