Disputas: Fiskeoppdrett og verdsettelse

Harald Aaker disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 29. april med avhandlingen Fiskeoppdrett og verdsettelse - en analyse av resultatjustering og modeller for identifikasjon av slik aktivitet.

28.04.2005 - Afsoun Sabzian


Harald Aaker disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 29. april 2005 med avhandlingen Fiskeoppdrett og verdsettelse - en analyse av resultatjustering og modeller for identifikasjon av slik aktivitet.

Regnskapsinformasjon skal være relevant og pålitelig, men det vil alltid være skjønn forbundet med verdsettelsen. Usaklig skjønn omtales som resultatjustering ("Earnings management") og regnskapsmanipulasjon.

Det er generelt store metodeproblemer innen "earnings management" - forskningen. Dette skyldes at den aktive tilpasningen i stor grad er skjult. I de senere år er det i hovedsak ulike modeller for estimering av unormale tidsavgrensninger ("discretionary accruals") som har vært benyttet. Problemene ligger i å estimere de normale tidsavgrensninger.

Forskningslitteraturen har i den senere tid anbefalt smale bransjer og/eller utvalgte komponenter av tidsavgrensninger for å bedre "treffsikkerheten". Oppdrettsbransjen synes således godt egnet som studieobjekt for avdekking av resultatjusteringen. For det første er det snakk om homogene bedrifter som produserer standardiserte råvarer. Dernest utgjør fiskebeholdningene en svært stor andel (ca. 50 prosent) av eiendelene, noe som gir store muligheter for strekking/krymping av resultatet.

Det er utarbeidet ulike verdifunksjoner for å avdekke verdifastsettelse og resultatjustering. I motsetning til tidsavgrensningsmodellene, krever denne metoden også tilgang på produksjonsdata. Den direkte verdsettelsesmetode er en langt sikrere metode for avdekking av resultatjustering enn tidsavgrensningsmetodene. Ved hjelp av metoden kan en også estimere det relative nivået på verdsettelsen og ikke bare endringer slik som ved bruk av tidsavgrensningsmodeller.

En kan videre utarbeide ulike former for kalkulatoriske regnskaper, samt identifisere grov manipulasjon, noe som generelt sett heller ikke er mulig ved bruk av tidsavgrensningsmodeller. Verdifunksjonene benyttes også for å teste generelle tidsavgrensingsmodeller som finnes i litteraturen samt egne bransjetilpassede forslag.

Undersøkelsen avdekker store forskjeller med hensyn til verdsettelse av fiskebeholdninger. Forskjellene er så vidt store at det vanskelig kan foretas meningsfylte sammenligninger mellom bedrifter basert på offisielle regnskapsdata. Det finnes støtte for sentrale hypoteser vedrørende aktiv tilpasning. Det har lenge vært kjent at tidsavgrensningsmodeller signaliserer feil for bedrifter med ekstremt resultat, eller ekstrem cash flow. Analysene indikerer at det langt fra trenger å være ekstreme avvik før slike generelle modeller feilsignaliserer. Egne, bransjetilpassede tidsavgrensningsmodeller fungerer gjennomgående bedre Dette er den første testen av tidsavgrensningsmodeller på virkelige datasett der en har en god proxy for den "sanne" tilpasningen.
.
Professor Frøystein Gjesdal ved NHH har vært hovedveileder

Harald Aaker har høyere avdelings eksamen fra NHH og er siviløkonom fra Høgskolen i Bodø. Han er ansatt ved Høgskolen i Bodø, Avdeling for fiskeri og naturfag.

Harald Aaker disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 29. april.

KLIKK PÅ BILDET FOR STØRRE UTGAVE


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive