Gode tilbakemeldinger på TA-rapporten

Et informativt og godt dokument, med svar som gir tillit. Dette var noen av tilbakemeldingene fra styret da TA-rapporten ble behandlet onsdag 28. oktober.

29.10.2015 - Kristin Risvand Mo


- Kartleggingen var omfattende, og har gitt svar på spørsmålene vi stilte for ett år siden. Ikke bare det, vi fikk på flere områder mer enn vi ba om. Blant annet gir rapporten også nyttig innsikt på avdelingsnivå, noe som er uhyre viktig for å forbedre arbeidsprosessene ved NHH, sa instituttrepresentant Øystein Thøgersen.

Servicenivå og sårbarhet

Arild Schanke, som representerer de teknisk-administrativt ansatte i styret, var også opptatt av prosessen videre.

- Det som er viktig nå, og som mange venter på, er hva vi skal gjøre mindre av. Jeg tror servicenivå og identifikasjon av sårbarhet blir veldig viktig fremover. Vi må ha god nok kapasitet på de områdene vi prioriterer høyt.

Flere styremedlemmer var opptatt av at NHH må bruke anledningen som nå er skapt, til å jobbe videre med konkrete effektiviseringstiltak. Det handler både om hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre hva og om hvem som eier de ulike prosessene.

HR-ansvarlig Odd Storetvedt understreket at valg av tiltak av henger sammen med budsjettrammene for 2016.

- Vi må regne med at det ikke kommer mer penger fremover. Vi er alle en del av effektiviserings- og avbyråkratiseringsarbeidet i sektoren. Vi må virkelig utfordre hverandre som ledere i prosessen frem mot desember, sa han.

Avskaff begrepet sentraladministrasjonen

Aase Lundgaard, eksternt styremedlem, var opptatt av at organisasjonen må jobbe med kulturen, og bygge broer mellom sentraladministrasjonen og instituttene.

- Jeg har jobbet med flere tilsvarende effektiviseringsprosesser i Deloitte, og det er mange, mange år siden vi avskaffet begrepet 'sentraladministrasjonen'.

TA-arbeidet blir tema på allmøte mandag 3. november.

Les tidligere artikkel i Paraplyen (oktober 2015): Vil utvikle NHH-administrasjonen

Øystein Thøgersen, Arild Schanke og Aase Lundgaard.

Opprustning av høyblokken

Styret ga tilslutning til å starte et forprosjekt om rehabilitering av høyblokken og bygningsmassen fra 1963. Budsjettet for forprosjektet blir lagt frem i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2016.

Styret ble også orientert om arbeidet som er startet med en strategisk arealplan for NHH. Målet er å legge en langsiktig plan for bruk av det samlede arealet ved NHH. Planen skal også foreslå hvordan behovet for flere kontorarealer skal løses på kort sikt.

Paraplyen kommer tilbake med en sak om dette.

Styret behandlet også økonomirapporten for 2. tertial. Både tertialrapporten og prognosen for 2015 viser at det krever stram økonomistyring å holde kostandene innenfor vedtatte budsjettrammer.

Hele økonomirapporten kan leses i styrepapirene til møte nr.6/2015 (28.10.15)


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive