Pris for beste masteroppgave innen strategi og ledelse

Prisen for beste masteroppgave ved Institutt for strategi og ledelse for 2015 går til Christina Moe Gjerde og Marte Lenes Lindgren, for avhandlingen "Human Capital Investments in Economic Downturns - The Norwegian oil and gas industry and the 2014/2015 oil price shock".

16.10.2015 - Red.


Humankapitalinvesteringer

Formålet med Gjerde og Lindgrens avhandling var todelt. Det første var å undersøke hvordan bedrifters humankapitalinvesteringer påvirkes av negative økonomiske sjokk. Mer spesifikt innebar dette å studere spørsmål som hvordan egenskaper ved bedrifter og egenskaper ved de ansatte påvirker bedrifters tilbøyelighet til å møte en nedgangsperiode med å ty til oppsigelser, ansettelser eller reallokering av ansatte til utvikling- og/eller kompetanseheving.

Data om bedrifter i norsk olje- og gassindustri

Det andre formålet med avhandlingen var å samle inn høykvalitets surveydata rundt disse spørsmålene for bedrifter i norsk olje- og gassindustri under oljeprisfallet i 2014/15, til bruk i forskning ved Center for Strategy, Organization and Performance (S T O P) ved NHH. Basert på en omfattende litteraturstudie og en kvalitativ forstudie av sju selskaper inne norsk olje- og gassindustri, utviklet Gjerde og Lindgren i samarbeid med veilederne Eirik Sjåholm Knudsen og Lasse B. Lien et stort surveyinstrument om humankapitalinvesteringer i nedgangstider som ble sendt til 1312 selskaper i april 2015.

Datainnsamlingen ble fullført etter at avhandlingen ble innlevert (endelig responsrate på 26,5%), men basert på den kvalitative forstudien og innsamlede surveydata pr. 15. juni 2015 fant Gjerde og Lindgren at kuttene i humankapitalinvesteringene var mindre enn for andre investeringskategorier, men likevel større enn hva man kunne forvente ut fra teori og tidligere forskning. I avhandlingen foreslår de at dette kan forklares ved at oljebransjen har mange ansatte med lav andel bedriftsspesifikk kunnskap (som gir mindre incentiver til å holde på ansatte gjennom en nedgangstid), i tillegg til at egenskaper ved olje- og gassindustrien som sterke fagforeninger, sterke aktører og reguleringer også reduserer bedriftenes handlingsrom.

De fant også, i tråd med teoretiske prediksjoner, at grupper av ansatte med relativt høy andel bedriftsspesifikk kunnskap hadde større sannsynlighet for å bli beholdt gjennom en periode med lav etterspørsel og reallokert til utvikling, enn ansatte med lavere andel bedriftsspesifikk kunnskap.

Christina Moe Gjerde hadde hovedprofil i strategi og jobber i dag hos EY i Bergen, mens Marte Lenes Lindgren hadde hovedprofil i finans og jobber i dag hos Arctic Securities i Oslo.

Presentasjon av oppgaven

Årets prisvinnere presenterer oppgaven sin onsdag 21. oktober kl 11.15 på Institutt for strategi og ledelse. Presentasjonen er åpen for alle.

Om prisen

Hver år inviterer Institutt for strategi og ledelse alle studenter som skriver masteroppgave innen instituttets fagfelt til å delta i konkurransen om beste oppgave. Vinneren får både en pengepremie, og anledning til å presentere arbeidet for instituttet.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive