Hva er NHHs offisielle norske navn?

Norges/Noregs H-/handelshø(i)y-/gsko(u?)le

Innlegg: NHH har fått beskjed om å bruke navnet Noregs handelshøgskole i skriftlig kommunikasjon på nynorsk. Professor Trine Dahl og førsteamanuensis Marita Kristiansen ved høyskolens Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon er uenige i kravet.

03.03.2011 - Trine Dahl og Marita Kristiansen


"Språkrådet tok kontakt med høgskulen på nyåret og påpeika at alle sentrale statsorgan skal ha namn på begge målformer, slik det er krav om i forskriftene til målbruken i offentleg teneste. Namneforma skal følgje målforma ein nyttar i alle skriv." Informasjonssjef Asle Haukaas, NHH, Paraplyen 22. februar 2011.

Som språkforskere (en bokmålsbruker og en nynorskbruker) ansatt ved NHH, har vi noen faglige betraktninger angående den siterte meldingen i Paraplyen.

Vi er kjent med at paragraf 4 i forskriftene til målloven sier at statsorgan skal ha navneformer både på bokmål og nynorsk dersom det ikke passer med et felles navn i de to målformene.

Ut fra dette prinsippet er det vedtatt av departementet at vår institusjon har de to offisielle norske navnene Norges handelshøgskole (eller Norges handelshøyskole, som institusjonen selv foretrekker og som bl.a. Kunnskapsdepartementet bruker på sine hjemmesider), og Noregs handelshøgskole, som skal brukes i all skriftlig kommunikasjon på nynorsk.

Hva er et navn?

I denne forbindelse kan det være naturlig å stille spørsmål ved hva et navn er.

Særnavn (eller egennavn) er en fast betegnelse på ett bestemt eksemplar eller individ, enten det er snakk om en person, et dyr, et sted eller et objekt. Det typiske vil være at det bestemte eksemplaret kun har én betegnelse, altså særnavnet.

Består navnet av flere deler, er det for oss som lingvister naturlig å tenke at hele betegnelsen utgjør særnavnet.

Allerede i 1916 ble 'Foreningen til Oprettelse av Norges Handelshøiskole i Bergen' stiftet, og i brev fra handelsdepartementet i 1934 (to år før åpningen i 1936) ble navnet Norges Handelshøiskole stadfestet.

Med et slikt utgangspunkt mener vi at NHHs fulle offisielle norske navn kun er Norges handelshøyskole (med justert rettskrivning).

Hva er dagens status for Noreg som nynorsk navneform for landet vårt?

Et annet spørsmål er om det er ønskelig at Noreg skal opprettholdes som offisiell nynorskform uansett om den har feste i språksamfunnet den skal fungere i eller ikke.

Språkbruk forandrer seg over tid. Ord og uttrykk endrer seg raskere enn grammatiske trekk og uttale, men over tid vil det alltid være språklige endringer av forskjellig natur på gang.

Bruken av Noreg virker å være på vikende front blant nynorskbrukere (se kommentarer fra nynorskbrukere i nyhetsoppslag fra NRK Sogn og Fjordane 18. februar 2011 og Facebook-side dedikert til denne saken).

Hvis språkbruksundersøkelser skulle vise at Norge er foretrukket form også blant nynorskbrukere, burde dette være et vektig argument for å tillate Norge/Norges i begge målformer. Dette kan igjen føre til at en del institusjoner, for eksempel Norges Bank, ville kunne framstå i alle sammenhenger med ett norsk navn.

De to spørsmålene vi har reflektert rundt her, representerer formelt to forskjellige saker. Vårt hovedanliggende er relatert til spørsmålet om hva et særnavn er, og at vi ut fra et lingvistisk ståsted mener at det eneste offisielle norske navnet for vår institusjon er Norges handelshøyskole (med NHH som merkenavn), uavhengig av hvilken målform en benytter i kommunikasjonen.

Professor Trine Dahl og førsteamanuensis Marita Kristiansen
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive