Ta utfordringen-bruk oss

Kronikk: Finans|Bergen er et samarbeid mellom finansnæringen i Bergen og Norges Handelshøyskole ved Institutt for foretaksøkonomi. Visjonen er å skape en sterk og gjensidig konstruktiv faglig relasjon, skriver Aksel Mjøs og Guttorm Schjelderup i Bergens Tidende 15. juni 2011.

15.06.2011 - Aksel Mjøs og Guttorm Schjelderup


Akademia beskyldes ofte for å heve seg over perspektivene til praktikere i næringslivet generelt, og store institusjoner som Norges Handelshøyskole (NHH) kritiseres også for både å være for nasjonale og endatil globale i sitt fokus.

I en slik kritikk ligger det at man i for liten grad er opptatt av det lokale næringsliv, i NHHs tilfelle gjelder dette i første omgang Bergen.

Finans|Bergen er et samarbeid mellom finansnæringen i Bergen og Norges Handelshøyskole ved Institutt for foretaksøkonomi. Næringslivet i Bergen skapte NHH for 75 år siden og på mange måter er ringen nå sluttet ved at NHH tilfører lokalt næringsliv kompetanse utover det som har vært utdanningsinstitusjonenes tradisjonelle rolle. Dette skjer selvsagt innenfor en ramme hvor forskningens integritet er ivaretatt.

Norges Handelshøyskole er i den unike posisjon at landets beste elever fra videregående skoler søker seg hit. Dette er en ressurs som næringslivet i Bergen i for liten grad har utnyttet. Finans|Bergen har til hensikt å endre dette. Gjennom en nettportal for bedrifter som er medlem i Finans|Bergen, kobles studenter, bedrifter og faglig stab slik at de kan utveksle ideer om skreddersydde masterutredninger.

Bedriftene får tilgang til faglige utredninger som de ellers ikke har tid eller kompetanse til å gjennomføre, samtidig som studentene får anledning til å bruke faget sitt på praktiske problemstillinger. Hele prosessen er kvalitetssikret av staben på NHH på samme måte som for alle masterutredninger fra NHH. Dette er en vinn-vinn situasjon som også gir næringsliv og studenter anledning til å bli kjent med hverandre.

Finans|Bergen har også et jobbmarked for studenter til kortere engasjement. Dette gir enklere tilgang til god arbeidskraft for medlemsbedriftene og økte muligheter til langsiktig rekruttering.

Det har vært påpekt i enkelte sammenhenger at for få av NHHs kandidater ansettes i Bergen. Vi tror at Finans|Bergen kan bygge relasjoner som på lang sikt vil øke andelen som velger å bli værende her etter endt studium. Finans|Bergen reduserer risikoen ved nyansettelser ved at partene først blir kjent med hverandre gjennom prosjekter. Dette reduserer fallhøyden for begge parter.

Finans|Bergen ønsker også å skape en faglig møteplass mellom akademia og finansnæringen. Vi inviterer til to skreddersydde arrangementer hvert år knyttet til høyaktuelle problemstillinger. Første anledning er lanseringsseminaret for Finans|Bergen 15. juni på NHH. Her vil direktøren for finansiell stabilitet i Norges Bank, Birger Vikøren, og den nye sjefen for Statistisk Sentralbyrå, Hans Henrik Scheel, komme med synspunkter om boligmarked, rente, pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norge.

Dette er et viktig tema fordi det trekker opp scenarioer som illustrerer fallhøyden for finansnæringen, samtidig som det gir anledning til å forstå underliggende markedsstrukturer. Temaet er relevant fordi vi er i en finansiell brytningstid med et lavt rentenivå over lang tid og en historisk lang oppgangperiode for boligprisene.

I tillegg åpner vi de ukentlige forskningsseminarene i finans. Her innleder noen av de beste hodene i internasjonal finans. De fleste har en fabelaktig evne til å formidle både grunnforskning og mer anvendte arbeider. Finansnæringen, og spesielt de som direkte jobber med de faglig råeste oppgavene, inviteres nå inn til seminarene. Dette vil også gimedlemsbedriftene anledning til å knytte kontakter og diskutere bedriftsspesifikke oppdrag. Faglig påfyll og forståelse for hvordan ulike segmenter av finansmarkedet fungerer er viktig, både for grunnforskere og praktikere.

I tillegg til formaliserte seminarer skal Finans|Bergen lette ad hoc kontakten mellom forskere og næringsliv. Et tema av felles interesse kan være økt forståelse av hvordan segmenter av finansmarkedet fungerer. Her kan NHH også få tilgang til unike forskningsdata. Dette vil både styrke kompetansen i næringslivet og bidra til internasjonale publikasjoner fra NHH.

Et interessant spørsmål er om det er marked for samarbeidet som Finans|Bergen representerer. En indikasjon på at svaret er ja, er at Sparebanken Vest har vært finansiell fødselshjelper til prosjektet. En annen indikasjon er at selve konseptet er utviklet i samarbeid med toppledere i finansnæringen i Bergen representert ved Argentum, Holbergfondene, Nordea, DnB NOR/Vital, sammen med Sparebanken Vest. Finans|Bergen inviterer finansinstitusjonene til å bli medlemmer. I tillegg til de konkrete effektene medlemsskapet gir, får de gjennom overskuddet anledning til å styrke finansforskningen på NHH.

I siste instans vil imidlertid svaret avhenge av både NHH og finansnæringen. Alle som har studert vet at ingenting kommer gratis. Det koster innsats å skaffe seg faglig påfyll. Samtidig er det klart at akademisk stab har en utfordring ved at man må evne å formidle faglig innsikt og relatere faget til praktiske problemstillinger.

Hva utfallet blir er ikke gitt, men hadde vi ikke hatt tro på at det var verdt å prøve og at sjansene for suksess var store, hadde vi ikke satset. Og går prosjektet bra er veien banet for at andre næringer kan få tilsvarende opplegg. Lykkes vi er forhåpningen at ikke bare finansnæringen i Bergen vil bli styrket, men at dette også vil komme lokalt næringsliv til gode, samtidig som NHHs finansforskning styrkes vesentlig.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive