Hvordan skille mellom nært beslektede fagområder?

Førsteamanuensis Marita Kristiansen ved NHH disputerer 15. april for dr.art. graden ved Universitetet i Bergen.

13.04.2005 - Afsoun Sabzian


Avhandlingen har fått tittelen The Multi-Disciplinary Nature of the Social Sciences. Investigating Disciplinary Autonomy in Organisational Behaviour by means of Terminological Analysis.

Dagens samfunn er preget av en økende grad av spesialisering av kunnskap hvor stadig nye fagområder oppstår. For å kunne forstå og formidle innholdet i disse fagområdene korrekt er det viktig å vite hva som skiller dem fra hverandre.

Avhandlingen søker å vise hvordan dette kan gjøres ved hjelp av fagspråklige/terminologiske metoder. Ved å analysere den begrepsutvekslingen som ofte finner sted når et nytt fagområde oppstår, og hvilke endringer som skjer med begrepene som "lånes", er det mulig å beskrive i hvilken grad det har skjedd en utvikling eller endring i kunnskapsgrunnlaget som gjør at en kan si at et nytt fagområde har oppstått.

Utgangspunktet for analysen er en sammenligning mellom tradisjonelle samfunnsfag slik som psykologi og sosiologi og organisasjonsatferd som kan sies å ha sitt utspring fra disse.

Analysen viser at det ofte er lite som skiller nært beslektede fagområder fra hverandre når en ser på hvilke begreper de innehar. Hovedforskjellen synes å ligge i hvordan kunnskapen er strukturert. En slik forskjell i hvilke begreper som hører naturlig sammen, er blant annet viktig å ta hensyn til når en skal formidle kunnskapen, enten muntlig eller i en lærebok. Det er også viktig når en skal utarbeide fagspråklige ordbøker og kunnskapsbaser.

Marita Kristiansen er født i 1970 og oppvokst på Bømlo i Sunnhordland. Hun har høyere avdelingseksamen i engelsk fra Norges Handelshøyskole. I 1997 ble hun ansatt som doktorgradsstipendiat ved NHH, hvor hun siden 2004 har vært ansatt som førsteamanuensis.

Førsteamanuensis Marita Kristiansen ved NHH disputerer 15. april for dr.art. graden ved Universitetet i Bergen.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive