Professor Terje Rein Hansen 75 år

Professor emeritus Terje Hansen fyller 75 år 18. oktober. Hansen har utmerket seg både som forsker, studieutvikler, kursutvikler og som foreleser i noen av høyskolens mest populære kurs.

17.10.2014 - Red.


I 2004 ble han tildelt NHHs pris for fremragende lærerinnsats, og i 2005 fikk han avskjed i nåde fra sitt embete. Siden har han vært en meget aktiv professor emeritus. Nesten daglig har vi på NHH og offentligheten glede av hans engasjement og skarpe analyser.

Hansen tok siviløkonomeksamen ved Norges Handelshøyskole i 1963. I 1965 vant han et Ford Foundation-stipend og ble tatt opp i doktorgradsstudiet på Yale University. Bare 32 år gammel ble han i 1972 utnevnt til professor i bedriftsøkonomi ved NHH.

Terje Hansens interessefelt har beveget seg fra metodiske og operasjonsanalytiske problemstillinger til næringsøkonomi, finansiell økonomi, skatt og styringsutfordringer. Kanskje i større grad enn noen annen fagperson ved NHH har Hansen vært et bindeledd mellom abstrakt, matematisk modellbygging på den ene siden og praktisk og løsningsorientert forskning på den andre siden.

Hansens forskning ved Yale resulterte i den prestisjefylte Lanchester-prisen i 1973. Framfor å gå videre med ren metodeutvikling prioriterte Hansen å vise at de nye metodene kunne anvendes til bedre beslutninger og økt verdiskapning.

Et tidlig og legendarisk eksempel er Hansens innfallsvinkel til produksjonsplanleggingen hos en kjøttvareprodusent. Hans avanserte og moderne løsningsalgoritme resulterte i nye oppskrifter som tillot bedriften å variere sammensetningen av råstoff tilpasset for eksempel sesongsvingninger i prisen på kjøtt. Analysen bidro til betydelig redusert råstoffkostnad.

I den offentlige debatten på midten av 1970-tallet var Hansen blant de første som påpekte at lønnsomheten til kraftkrevende industri skyldtes subsidierte kraftpriser og at subsidiene burde avvikles. I samarbeid med NHH-kollega Lars Mathiesen ble det gjort detaljerte analyser som underbygget anbefalingen.

Med dette som utgangspunkt deltok han blant annet tungt i debatten om nytt aluminiumsverk i Tyssedal. På oppdrag av Odda kommune og fagforeningen ved DNN Aluminium la Hansen fram en rapport om alternativer til det å skape ny kraftkrevende industri i Tyssedal. Hansens forslag var et utviklingsselskap for Odda som fikk overta kraften til den pris kraftkrevende industri var villig til å betale. Utviklingen for anlegget som senere ble bygget i Tyssedal viste at Hansen kritikk mot investeringsplanene var høyst berettiget.

På 1980-tallet dreide Hansens faglige interesse mot skatt. Sammen med kollega Knut Boye ga han i 1982 ut læreboken Personlig Økonomi. Boken ble raskt en bestselger og et eksempel på NHH i rollen som "folkeopplyser". Hansen og Boye behandlet ulike svakheter i skattesystemet som på den tiden var langt mer komplisert for "mannen i gata" enn det er i dag. Boken satte standard for en ny genre, og 25. reviderte utgave utkom så sent som i 2008.

Førsteutgaven illustrerer Hansens pedagogikk. Et av kapitlene viste hvordan man i distrikts-Norge fullt lovlig kunne utnytte skatteregler til å reise på cruise med kona og deretter kjøpe en traktor og aldri bruke den. Eksemplet fikk stor medieoppmerksomhet, og flere ledende politikere og byråkrater mente det var svært upassende at Hansen gjorde det norske folk oppmerksom på tilpasningsmuligheter som ellers bare ville vært kjent blant skatteeksperter. Men når slike tilpasningsmuligheter ble synliggjort, ble det også politisk nødvendig å forbedre regelverket.

Terje Hansen har til enhver tid stått for det han mente var fornuftig uten hensyn til spesielle interesser, verken offentlige eller private. Hans evne til prinsipiell tenkning kombinert med praktisk, økonomisk kunnskap har gjort han til et kontinuerlig korrektiv til både snevre næringslivsinteresser og rent teoretisk-orienterte skatteøkonomer.

Hansen har vært spesielt opptatt av forenklinger som hindrer at ressurssterke med tilgang til profesjonell skatteekspertise får en fordel fordi de kan drive utstrakt skatteplanlegging. Hansens synliggjøring av hvordan rike - og ofte kjente - mennesker i årene etter 1997 utnyttet delingsmodellen til å unngå skatt, var klart medvirkende til at modellen ble avviklet i 2004. De siste årene har han engasjert seg sterkt i debatten om formuesskatten og lagt fram konkrete forslag til endringer.

Terje Hansen har også lagt ned mye arbeid som sakkyndig i store og kompliserte rettssaker. I Transocean-saken som fortsatt verserer i rettssystemet, er han sakkyndig for staten. Da Oslo tingrett i sommer konkluderte, sa dommen at Hansens redegjørelse for de underliggende økonomiske realitetene "ved sin grundighet og etterprøvbarhet" ga et overbevisende inntrykk. Saken er av stor prinsipiell betydning, og Hansens innsats er viktig for å hindre erodering av det norske skattefundamentet.

Kolleger og venner på NHH ønsker Terje Hansen til lykke med 75-årsdagen!

Les mer om Terje Hansen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive