Hagens nye konkurranselov

Det er en svært dårlig idé å importere en regel fra USA som amerikanerne selv ikke ønsker å håndheve, skriver professor Lars Sørgard i DN 9. oktober.

09.10.2014 - Lars Sørgard


Stein Erik Hagen, storeier og styreleder i Orkla, er bekymret for konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Ikke så rart, når Coops oppkjøp av Ica betyr at vi går fra fire til tre kjeder.

Men et enkelt politisk grep kan sikre konkurransen, ifølge Hagens uttalelse til Dagens Næringsliv 8. oktober. Han foreslår at det innføres et tillegg i konkurranseloven. Bedrifter skal pålegges såkalte ikke-diskriminerende vilkår.

Det vil for eksempel bety at leverandøren Orkla må gi nøyaktig de samme betingelsene til dagligvarekjedene Rema 1000 som til Coop. Han henviser til Robinson-Patman Act i USA, hvor det er slike vilkår.

Binder seg til masten

Hagen hevder at dette vil bidra til å stoppe konkurransehemmende praksis. Det er ikke grunnlag for å hevde noe slikt. Snarere tvert imot. Tenk på hvordan en slik regel vil påvirke forhandlingene mellom leverandører og dagligvarekjeder.

En kjede vil prøve å få bedre betingelser enn andre kjeder, og det kan være fristende for en leverandør å gi etter ved å gi gode betingelser til en kjede. Hvis det innføres et krav om ikke-diskriminerende vilkår, vil det med ett bli mer kostbart for en leverandør å gi etter ved å godta en rabatt til en bestemt kjede.

Grunnen er at den dermed også er tvunget til å gi samme rabatt til alle andre, og det er åpenbart kostbart. En slik regel kan følgelig gi leverandøren en gylden anledning til å binde seg til masten. Den kan med rette hevde at en kjede ikke kan få noen spesialrabatt, da det blir for kostbart for leverandøren å måtte gi samme rabatt til samtlige kjeder.

Bra for leverandørene

Hagen unnlater å nevne at Robinson-Patman Act, med forbud mot ikke-diskriminerende vilkår, er omstridt i USA. Den ble innført på 30-tallet, og ble hyppig brukt til langt utpå 60-tallet. Men den har vært sterkt kritisert, og i tråd med resonnementet over ble det advart mot å ha en regel som kan hemme snarere enn fremme konkurransen mellom leverandører.

Av den grunn er det ikke overraskende at det er stadig sjeldnere at det gripes inn med grunnlag i Robinson-Patman Act. Offentlige konkurransemyndigheter i USA har helt sluttet å benytte denne bestemmelsen, og private aktører som bringer saker om brudd på forbudet mot ikke-diskriminerende vilkår inn for retten taper i 19 av 20 tilfeller.

En slik regel om ikke-diskriminerende vilkår vil være godt nytt for leverandørene. De vil som forklart få hjelp til å stå imot krav om rabatter fra enkeltkjøpere. Slik sett vil regelen ikke styrke konkurransen, men snarere være en hjelpende hånd til leverandører i dets forhandlinger med kjedene. Kanskje ikke så verst for Orkla og andre leverandører. Men for alle andre er det en svært dårlig idé.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive