Søk om midler fra Småforsk

Aktive forskere i fast vitenskapelig stilling kan nå søke om midler i størrelsen kr 15.000-150.000 fra Småforsk. Frist for å søke er 7. mars 2014. In English

17.02.2014 - Red.


Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler. Faglig spissing kan være nødvendig for å bygge opp særlig gode forskningsmiljøer.

Samtidig er det viktig å opprettholde en god bredde i forskningssystemet og bidra til at flere enn de aller beste blir bedre.

Midlene skal kunne dekke utgifter til formål som reiser, seminarer, datainnsamling, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader. Midlene skal komme enkeltforskere og forskergrupper til gode.

Krav og kriterier for ordningen

• Størrelsen på de enkelte bevilgningene settes til 15.000 - 150.000 kr, hvorav opptil 40 prosent kan dekkes via ordningen.
• Bevilgningene skal primært være ettårige, dvs. benyttes innenfor budsjettåret.
• Mottakere av støtte må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling.
• Institusjonene må selv bruke ordinære driftsmidler (min 60 prosent av totalen). Bevilgninger fra Forskningsrådet kan ikke inngå i institusjonenes egenandel.

Søknadsprosess

FFF skal behandle og prioritere søknader om driftsmidler fra sine ansatte.

Retningslinjer for intern søknadsprosess ved NHH (opplegget følger fjorårets prinsipper):

• Søknadene sendes til eget institutt innen fristen.
• Søknadsskjema skal benyttes.

Et viktig moment er avklaring i forhold til egeninnsats i søknadene. Ordningen innebærer bruk av midlene i 2014. Etablert praksis muliggjør imidlertid benyttelse av midlene frem til november 2015.

Søknadsskjema sendes elektronisk til instituttkontakt.

Frist: fredag 7. mars 2014

Kontaktpersoner

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon:
Tove Skaar (tlf. 59336) tove.skaar@nhh.no

Institutt for finans:
Mette Franck Johnsen (tlf. 59508) mette.johnsen@nhh.no

Institutt for foretaksøkonomi:
Turid Gabrielsen (tlf. 59284) turid.gabrielsen@nhh.no

Institutt for samfunnsøkonomi:
Irene Grønningsæter (tlf. 59586) irene.gronningsaeter@nhh.no

Institutt for strategi og ledelse:
Anne Hald (tlf. 59437) anne.hald@nhh.no

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap:
Maja Dame (tlf. 59825) maja.dame@nhh.no

Søknader videresendes fortløpende fra instituttene til forskningskoordinator og senest innen fredag 14. mars 2014.

Søknadene behandles deretter av FFF

Ramme for denne utlysningen (2014) er kr 892 000,-

Kontaktperson FFF: Bjarte Grønner (Tlf. 59223 bjarte.gronner@nhh.no).

Viktig informasjon fra økonomiavdelingen

Småforskprosjektet vil bli opprettet som en budsjettenhet hvor de ulike prosjektene blir tildelt eget analysenummer. Budsjettenheten blir i instituttets nummerserie, da bevilgningen nå ligger under ordinær bevilgning fra KD.

Det er meget viktig at man registrerer utgifter som skal føres på prosjektet med både Budsjettenhet og analysenummer. Budsjettenhet og analysenummer blir opprettet av økonomiavdelingen på forespørsel fra instituttet.

Som nevnt over er et av kravene at egenandel er minimum 60 prosent av midlene. Eksempelvis vil et bidrag fra småforsk på kr. 40.000, utløse et krav om egeninnsats på kr. 60.000. Det er opp til søkeren å bestemme hvor egeninnsatsen skal komme i fra, men som nevnt, kan den ikke komme fra øvrige bevilgninger fra Norges forskningsråd.

Før analysenummer til hvert småforskprosjekt opprettes skal egeninnsatsen på 60 prosent være kontert. Det er instituttets ansvar å følge opp dette. Det leveres et kontert bilag til Økonomiavdelingen med fordelingen av egeninnsatsen, hvorpå økonomiavdelingen oppretter analysenummeret og fører bilaget.

Kontaktperson på økonomiavdelingen: Kari Blom (tlf. 59201) kari.blom@nhh.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive