Fra styremøtet sist torsdag

Styret var samlet torsdag 13. februar til sitt første møte i 2014. Blant sakene på dagsorden var økonomirapport for 2013.

19.02.2014 - Kristin Risvand Mo


Økonomirapporten ble tatt til etterretning, og styret gav rektor og administrerende direktør fullmakt til å ferdigstille NHHs årsregnskap for 2013. Saksfremlegget (sak 5/14) kan leses på NHH.no

Styret behandlet risikoanalyser og en foreløpig versjon av Rapport og planer 2013-2014. Tilbakemeldingen fra styret var at de samlet ga et nyansert og godt bilde av tilstanden ved NHH. Rapport og planer 2013-2014 skal sendes Kunnskapsdepartementet (KD) 15. mars.

Instituttstyrer Jøril Mæland stod for det faglige innslaget i styremøtet. Hun presenterte Institutt for finans, som ble etablert for et drøyt år siden. Mæland oppsummerte erfaringene så langt, presenterte personal- og rekrutteringsarbeidet og pekte på utfordringer og visjoner for de kommende årene. Dette ble godt mottatt av styrets medlemmer. Presentasjonen kan leses her.

Seniorrådgiver James Hosea presenterte arbeidet med ny strategi for NHH. Prosessen går nå går over i en fase hvor organisasjonen skal lage handlingsplaner for ulike virksomhetsområder.

Administrerende direktør Nina Skage orienterte om planer for et rammeverk for organisasjonsutvikling ved NHH. Et nytt organisatorisk rammeverk skal blant annet bidra til å klargjøre roller og ansvar på ulike nivåer i organisasjonen. Prosjektet vil trolig starte opp nærmere sommeren og er en oppfølging av Tiltaksplan for å bedre samarbeidsrelasjoner og arbeidsmiljø ved NHH.

Styret ble orientert om at Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Elisabeth Ekberg som ny personlig vararepresentant for Aase Aamdal Lundgaard.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive