Sparebanken Vest gir klima-professorat til NHH

Sparebanken Vest gir 5 mill. kroner til et gaveprofessorat ved Norges Handelshøyskole. Gaveprofessoratet skal kombinere samfunnsøkonomiske sider ved klimaendringer og andre miljøutfordringer med innovasjon og nyskaping.

- For NHH er dette viktige tema og en kjærkommen gave, sier rektor Jan I. Haaland. Klimaendringene vil få store konsekvenser for den økonomiske utviklingen både globalt og lokalt. Et solid faglig grunnlag er avgjørende for å forstå konsekvensene av klimaendringene og for å iverksette tiltak som kan redusere problemene. Her har økonomer mye å bidra med. Et gaveprofessorat vil sette NHH i stand til å utvikle og formidle ny kunnskap av stor betydning for samfunns- og næringsliv.

Vestlandet sårbart
- Vestlandet vil være spesielt sårbart i møte med klimaendringene. Næringslivet vil sannsynligvis få endrede rammebetingelser. Helt nye utfordringer, men også muligheter er i vente. Vi vil ikke forholde oss passivt til endringene, vi tror på forskning og forberedelse i møte med fremtiden. Derfor er flere større prosjekter knyttet til klima viktige satsingsområder for Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet Visjon Vest. Det sier Siren Sundland, leder for Visjon Vest.

Viktige norske næringer
Professoratet skal sikre at det utvikles ny kunnskap og at den formidles videre. Det skal blant annet ha fokus på norske næringer og lokalmiljø som påvirkes av klima- og miljøendringene, slik som fiskeri/havbruk, shipping, energi, offshore og reiseliv.

- På den måten skal professoratet sikre oppmerksomhet mot utfordringer og muligheter for vestnorsk næringsliv uten at det er geografisk avgrenset, påpeker rektor Jan I. Haaland ved NHH.

- Nå er det NHH som skal føre arbeidet videre og finne den rette personen. Når et gaveprofessorat er tildelt skjer forskning og undervisning helt uavhengig av den som har gitt midlene, sier Siren Sundland.

Bergen sentral i klimaforskning
Professoratet skal være lokalisert i Bergen. Byen har allerede noen av de viktigste kompetansesentrene innen klimaspørsmål i Norden.

- Det er i dag allment akseptert at klimaet endrer seg grunnet forbrenning av kull, olje og gass og at tiltak må igangsettes for å redusere framtidige klimaendringer. En helhetlig vurdering av konsekvenser og muligheter for samfunn og næringsliv krever økonomiske analyser på både overordnet og regionalt nivå. Professoratet vil bidra til dette, sier Helge Drange ved Nansen- og Bjerknessenteret. Klimaendringene er også et av satsingsområdene for Bergensscenarier 2020.

Fakta om NHH
Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936 og utgjør, sammen med de tilknyttede sentrene SNF og AFF, Norges største senter for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon. NHH vil i de kommende årene satse betydelig på energi, ressurs og miljøøkonomi i forskningsaktivitet og utdanning.

Fakta om Visjon Vest
Sparebanken Vest kan bruke inntil 25 prosent av sitt årlige overskudd (etter skatt) på allmennyttige prosjekter. I 2007 disponerer banken gjennom Visjon Vest 100 millioner kroner. Midlene skal brukes til blant annet kultur, forskning, utdanning, entreprenørskap og tiltak for barn og unge på Vestlandet.

Kontakttelefoner:
Jan I. Haaland, rektor Norges Handelshøyskole tlf. 55 95 92 17 / 957 96 865
Siren Sundland, leder i Visjon Vest, tlf. 97 54 27 27

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive