Prisingsmekanismer i elektrisitetsmarkeder

Veronica Araoz Castillo (Foto: Hallvard Lyssand/NHH)

En ny doktoravhandling ved NHH foreslår nye prisingsmekanismer i elektrisitetsmarkeder som har innslag av start- og stoppkostnader i produksjonen.

29.05.2012 - Hallvard Lyssand


Veronica Araoz Castillo disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 30. mai med avhandlingen Pricing in Non-Convex Electricity Markets.

Deregulering av elektrisitetsmarkedene har satt en rekke forskningstema på agendaen. Overgangen til markedsbasert kraftomsetning har foregått på ulike vis rundt om i verden, noe som har resultert i ulik organisering, så vel som ulike prismekanismer ved kraftbørsene.

I et konkurranseutsatt marked tilsier den klassiske økonomiske modellen at prisen blir bestemt ut fra skjæringspunktet mellom tilbud og etterspørsel. I mange kraftmarkeder har imidlertid produksjonen av elektrisitet en rekke særtrekk som ikke passer i denne modellen. Dette skyldes såkalte "ikke-konveksiteter" som start- og stoppkostnader, krav til minimumsproduksjon o.l. Med den tradisjonelle måten å klarere markedet vil det da bli en utfordring å komme frem til rett markedspris, for eksempel dersom tilbuds- og etterspørselskurvene ikke krysser hverandre, eller fordi den resulterende prisen ikke er høy nok til å dekke de faste kostnadene ved å sette i gang produksjonen.

Avhandlingen går gjennom tidligere forskning på prisingsmekanismer ved kraftbørser. Ut fra dette blir det foreslått en alternativ prissettingsmekanisme for denne type markeder. Denne mekanismen er basert på en optimeringsprosedyre, mer spesifikt en "Semi-Lagrange relakseringsteknikk." I motsetning til den klassiske prisingsmekanismen vil denne teknikken ta hensyn til ikke-konveksitetene på en effektiv måte. Den fremskaffer en pris som kan benyttes i spotmarkedet. Ved denne prisen vil etterspørselen dekkes til lavest mulig kostnad, og produsentene får dekket alle faste produksjonsavhengige kostnader. Teknikken blir studert i modeller både med og uten kapasitetsbegrensninger, og det vises at den kan brukes til å sette priser på kapasiteten.

Veronica Araoz Castillo (f. 1978) ble født i Mexico City. Hun ble uteksaminert som regnskapsfører fra ITAM i Mexico i 1999. I 2005 fullførte hun en mastergrad i Management Science ved Universitetet i Southampton. Hun har vært doktorgradsstudent ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH.

Veiledningskomité:
Professor Kurt Jörnsten, NHH (hovedveileder)
Professor Kenneth Fjell

Bedømmelseskomité:
Professor Stein W. Wallace, Lancaster University (leder)
Dr. ing. Nina Detlefsen, Energinet.dk
Professor Em. Thorkell Helgason, the Office of the Parliament of Iceland

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, onsdag 30.mai, 2012.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15

Tema for prøveforelesning:
The use of various duality theories in economic applications

Mer informasjon:
Veronica Araoz Castillo, e-post: veronica.araoz@nhh.no tlf. 942 08 753
Konstituert informasjonssjef Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no , tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive