Ny doktorgrad ved NHH: Regulering av telekommunikasjonsindustrien

Jan Ynge Sand (33) disputerer fredag 21. juni til graden dr. oceon ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen "Essays on the regulation of the telecommunications industry"

Sand analyserer problemstillinger knyttet til regulerings- og konkurransepolitikk i IKT-markeder, eller mer generelt i vertikalt relaterte markeder. I vertikalt relaterte markeder er det ofte stor grad av konsentrasjon blant aktører som produserer essensielle innsatsfaktorer/infrastruktur. Samtidig konkurrerer disse produsentene ofte i et relatert og konkurranseutsatt marked, i form av vertikalt integrerte bedrifter. Eksempler på dette kan f.eks. være mobilmarkedet, hvor mobilnettverket og mobil tjenesteproduksjon kan sies å være vertikalt relaterte. I det norske markedet vil da NetCom og Telenor Mobil være vertikalt integrerte bedrifter, mens f.eks. Sense og Tele2 kun er aktive i det mer konkurranseutsatte markedssegmentet. For å bedre utnyttelsesgraden av samfunnets ressurser søker myndighetene å legge forholdene til rette for økt grad av konkurranse i markeder hvor dette er hensiktsmessig.

Effektiv konkurranse forutsetter at konkurrenter gis tilgang til telekommunikasjons-nettverket, eller at det stimuleres til investering i alternativ infrastruktur. Siden nettverkseier ofte er aktiv i det konkurranseutsatte markedet, vil dette ha konkurransemessige implikasjoner. Avhandlingen fokuserer på elementer som kan påvirke hvordan reguleringen av prisen på tilgang til infrastrukturen bør utformes, og da spesifikt i markeder hvor produsentene av IKT-tjenester kan tenkes å ha markedsmakt.

Nasjonale reguleringsmyndigheter og EU foreslår en kostnadsorientert pris på tilgang, men det vises at en slik regulering kan ha uheldige virkninger på graden av etablering og incitamenter til nyinvesteringer. I tillegg vises det at kostnadsorientert prising av tilgang vil kunne øke vertikalt integrerte bedrifters incitament til å utestenge uavhengige konkurrenter gjennom nedgradering av kvaliteten på nettverkstilgang. Generelt bør tilgangspris settes slik at samlet tjenesteproduksjon utføres mest mulig effektivt. Dette innebærer at de mest kostnadseffektive tjenesteprodusenter utfører en større andel av total produksjon.

Innen telemarkedet i Europa har man tradisjonelt ikke hindret nettverkseiere fra å konkurrere med uavhengige tjenesteprodusenter. Avhandlingen vurderer også lønnsomheten for samfunnet av å pålegge separasjon av nettverksdrift fra tjenesteproduksjon.

---
Jan Yngve Sand kommer fra Tromsø. Han er utdannet cand.mag ved Universitetet i Tromsø, og har høyere avdelings studium fra Norges Handelshøyskole (NHH). Sand har vært stipendiat i teleøkonomiprogrammet ved NHH, og er i dag som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, institutt for økonomi. Doktoranden kan kontaktes på telefon 95 81 97 55 i tiden før og etter disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Per Arne Solend


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive