Ny doktorgrad : Husholdningers sparing og gjeld

Ellen Katrine Nyhus disputerte lørdag 12. oktober for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole med avhandlingen "Psychological determinants of household saving behaviour".

Avhandlingen inneholder en empirisk studie av husholdningers økonomiske atferd. Studien er motivert av den såkalte "gjeldskrisen" som fant sted i flere europeiske land på begynnelsen av 1990-tallet og av de varslede reduksjoner i utbetalinger til fremtidige generasjoner av pensjonister. Dereguleringen av kredittmarkedene, som gir husholdningene lett tilgang til lån, og mulige reduksjoner i offentlige pensjonsordninger, krever i større grad enn tidligere at forbrukere klarer å fordele sine økonomiske ressurser over sitt livsløp på en fornuftig måte. Det har vist seg at dette er vanskelig for mange. Mer kunnskap om forhold som påvirker husholdningers spare- og lånebeslutninger, er derfor viktig både for politikere og finansinstitusjoner.

Avhandlingen viser at psykologiske variabler kan øke vår forståelse av spareatferd utover det som kan forklares av sosioøkonomiske faktorer som inntekt, alder, utdannelsesnivå og husholdningskarakteristika. Individuelle forskjeller i finansiell formue, sparing i løpet av et år og årlig sparerater blir analysert ved bruk av faktorer som sparemotiver, holdinger til sparing og låneopptak, personlighetstrekk, tidshorisont, forventninger, økonomisk usikkerhet, tidspreferanser og oppfattelse av egen levestandard i forhold til "andre". Dette er variabler som ofte nevnes i økonomisk og økonomisk-psykologisk litteratur om husholdningers sparing, men som i liten grad har blitt studert empirisk. Resultatene viser at de psykologiske variablene bidrar til bedre prediksjon av forskjeller i husholdningers spareatferd. De bidrar til også til økt forståelse for de underliggende prosessene for sparing og låneopptak. Spesielt er forskjeller i tidshorisont og holdninger til kreditt viktige for å forklare forskjeller i formue og gjeld.

Ellen Katrine Nyhus er utdannet siviløkonom med høyere avdelings eksamen. Hun har vært stipendiat ved NHH, forskningsassistent ved SNF, Marie Curie Fellow ved CentER for Economic Research, Tilburg Universitet, Nederland, og høgskolelektor ved Høgskolen i Agder. Hun er nå postdoktorstipendiat finansiert av Norges Forskningsråd med arbeidssted ved Institutt for Økonomi ved Høgskolen i Agder.
I bedømmelseskomiteen for avhandlingen sitter Professor Arie Kapteyn, RAND, Santa Monica, California, Professor Karl-Erik Wärneryd, Handelshøgskolen i Stockholm og Professor Paul Webley, School of Psychology, University of Exeter, England. Hovedveileder har vært Kjell Grønhaug, NHH.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive