Nordmenns vurdering av risiko

En ny doktorgrad i forsikringsøkonomi måler risikotoleranse blant nordmenn. Studien viser at nordmenn generelt er lite risikovillige, men at det er stor variasjon mellom ulike grupper i befolkningen.

18.11.2010 - Redaksjonen


Avhandlingen måler grad av risikotoleranse blant et bredt utvalg av den norske befolkningen og drøfter i hvilken grad risikotoleranse påvirker etterspørselen etter forsikring. Karl Ove Aarbu disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 18. november 2010 med avhandlingen Empirical essays on risk taking and insurance.

Studien viser at risikotoleranse blant nordmenn er uavhengig av inntekt og bosted. Det er betydelige forskjeller i risikotoleranse mellom ulike grupper i befolkningen.

Kvinner er mindre risikovillige enn menn, og viljen til å ta risiko blir mindre etter hvert som vi bli eldre. Graden av tilfredshet med livet påvirker også risikoviljen.

Personer som er svært tilfreds eller svært utilfreds med sin livssituasjon er mer risikovillige enn personer som er gjennomsnittlig tilfredse.

Grad av risikotoleranse har betydning for valgene vi tar i livet, enten det gjelder karriere, livsstil, sparing eller utdanning. Sannsynligheten for at man begynner å røyke, ønsker å jobbe i privat sektor, vil bli toppleder eller jobbe i et lite firma, er høyere for mer risikotolerante grupper i befolkningen.

I hvilken grad eksisterer det informasjonsskjevhet mellom forsikringskunder og forsikringsselskaper? Dette er en sentral problemstilling innenfor økonomifaget. En kan måle informasjonsskjevhet ved å se på korrelasjonen mellom skadefrekvenser/skadeomfang og valg av egenandeler. Denne teorien testes på et stort datasett av

husforsikringskontrakter og studien dokumenterer en svak, men tydelig informasjonsskjevhet. Kunden kjenner sin risiko bedre enn forsikringsgiver.

Avhandlingen inkluderer en studie av markedet for helseforsikringer. Resultatene viser at ventelister på sykehusbehandling gir økt etterspørsel etter helseforsikringer fra privatpersoner, men synes ikke å påvirke bedrifters kjøp av helseforsikringer. Studien viser videre at røykere og selvstendig næringsdrivende har en sterk preferanse for privat helseforsikring.

Karl Ove Aarbu (f. 1965) er utdannet cand polit ved Universitetet i Oslo (1992). Han har vært ansatt som stipendiat ved NHH fra 2006 til 2010.

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, torsdag 18. november 2010.
Prøveforelesningen starter klokken 13.15 og disputasen klokken 15.15

Tema for prøveforelesningen: Population aging and the corresponding changes in individual demand for insurance

Mer informasjon:
Karl Ove Aarbu, e-post: karl.aarbu@nhh.no, tlf: 95 04 38 52 / 55 95 95 49

Mediekontakt: Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no, tlf. 55 95 9661/91599661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive