Nils Klim-prisen til NHHs Ingvild Almås

I dag mottar førsteamanuensis Ingvild Almås ved NHH, Nils Klim-prisen for sin fremragende forskningsinnsats om økonomisk ulikhet. Almås har blant annet påvist at global ulikhet er undervurdert av for eksempel Verdensbankens og FNs målinger.

13.03.2013 - Red.


Fagjuryen skriver i sin uttalelse at «Almås har en klar og bred forskningsprofil. […] Publikasjonslisten hennes kjennetegnes av mottoet: kvalitet er viktigere enn kvantitet. Listen er kort, men utsøkt. […] Vi har her utvilsomt å gjøre med en uvanlig begavet ung forsker. […] Hun er også fremragende i den forstand at hun tar opp tema som krever den høyeste teoretiske og metodologiske kompetanse samtidig som hun viser vedvarende engasjement i saker av stor allmenn betydning. Det er klart at forskjellige former for ulikhet er en side ved den menneskelige tilværelse som må håndteres på et globalt plan. Det er akkurat dette Ingvild Almås gjør

- Prisen er en stor inspirasjon for meg. Jeg tror slike priser er viktig generelt, men jeg tror at det å motivere unge forskere er spesielt viktig. Det fint å få en anerkjennelse på at det man har gjort så langt, holder mål, sier Almås selv om prisen.

Systematisk målingsfeil og mer urettferdighet i Norge

Almås forteller at det er spesielt to tema hun ser på som viktige, hvor hun føler at sine bidrag er av betydning.

- For det første har jeg forsket på global ulikhet og fattigdom, hvor jeg har fokusert på spørsmålet om hvordan man skal sammenligne inntekter over landegrenser og hvilke feil man gjør i de tradisjonelle metodene som benyttes av for eksempel Verdensbanken og FN. Jeg har foreslått en tilnærming som er basert på observerte valg gjort av individer og husholdninger, og jeg finner at de tradisjonelle metodene som bygger på mer aggregerte tall innehar store feil, særlig for fattige land. Jo fattigere et land er, jo mer ser det ut til at de tradisjonelle metodene overvurderer landets inntekt, forteller Almås.

For det andre hun jeg jobbet med normative spørsmål knyttet til inntektsulikhet ved å stille spørsmål som: «Hvilke ulikheter oppfatter folk som rettferdige?», «Hva former våre oppfatninger om rettferdighet? og «Hvor rettferdig er den norske inntektsfordelingen?».

- I denne forskningen finner vi blant annet at folks rettferdighetsoppfatninger endrer seg dramatisk i ungdomsårene, hvor den utviklingen speiler de institusjonelle endringene ungdommene opplever. Et annet viktig poeng i denne delen av min forskning har vært at det er et skille mellom inntektsulikhet og urettferdighet, og vi har vist at selv om inntektsulikheten i Norge har gått svakt ned i de siste tiårene, ser det ut til at vi har bevegd oss mot et mer urettferdig samfunn.

Fakta

- Ingvild Almås (født 1978) er utdannet økonom ved Universitetet i Oslo og har sin doktorgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH).

- Hun har studert ved noen av de fremste universitetene i verden (Cornell, University College Dublin, Oxford, Yale og Princeton), noe som har gitt henne et internasjonalt perspektiv i tillegg til hennes eget skandinaviske utsiktspunkt.

- Hun er eneforfatter til artikler om inntektsforskjeller i de absolutt beste tidsskriftene i verden, som for eksempel American Economic Review, og hun er den eneste kvinne fra Norden som har vært eneforfatter til en artikkel i dette tidsskriftet.

- Almås har også nylig vært medforfatter (sammen med ledende kolleger) til en artikkel om 'Development of fairness preferences in children' i Science.

- Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år og er på 250 000 kroner. Vinneren skal ha gitt et fremragende bidrag innenfor enten samfunnsvitenskap, humaniora, jus eller teologi, og det legges stor vekt på forskerens selvstendighet og evne til nyskapning.

Kontaktinformasjon
Ingvild Almås, Førsteamanuensis NHH og Klim-prisvinner, T: 917 27 721, E: ingvild.almas@nhh.no
Hanna Sommerstad, mediekontakt NHH, T: 984 40 184 / 55 95 93 58, E: hanna.sommerstad@nhh.no


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive