Millionbevilgning til kunnskapsbank på NHH

Norges forskningsråd har bevilget 2,5 millioner kroner til NHH og utviklingen av en nettbasert kunnskapsbank hvor økonomisk-administrative faguttrykk skal registreres, defineres og forklares.

Hva er forskjellen på preferanseaksjer og andre aksjer? Hva er det norske ordet for ”hedge funds”? Vanskelige spørsmål uten enkle svar, men i en fremtidig nettbasert kunnskapsbank vil svarene bare være et tastetrykk unna.
- Millionbevilgningen betyr en storsatsing på kartlegging, tilrettelegging og kvalitetssikring av den språkbaserte kjernekunnskapen som danner det faglig fundamentet for NHHs ulike fagområder, sier Magnar Brekke, professor ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH og prosjektleder for Kunnskapsbank for norsk økonomisk-administrativt fagspråk (KB-N), som er prosjektets navn.

-Vi skal tappe hodene på NHH for kunnskap. Vi skal hente ut den skjulte kunnskapen og gjøre den tilgjengelig, sier Magnar Brekke ved NHH. Forskningstekster, lærebøker og populærvitenskaplige artikler skal saumfares for faguttrykk. Tekstene legges så inn i kunnskapsbanken og blir fundamentet for en avansert elektronisk ordbok. Ikke en ordbok ordnet etter alfabetet, men en tematisk fagordbok hvor de begrepene som hører til samme kunnskapsområde finnes på samme sted. Slik kan man vise hvordan begreper henger sammen, hvordan de er koblet sammen i ulike begrepssystemer.

KB-N er på mange måter et terminologisk immunforsvar mot de språklige utfordringene fra det globale kunnskapssamfunnet, hvor engelsk har blitt forskernes foretrukne språk. I Norge publiseres nesten all forskning på engelsk, og 8 av 10 doktorgrader skrives på engelsk. Magnar Brekke understreker imidlertid at målet ikke er å skape en norskspråklig øy - men å bygge solide broer over til verdensspråkene, slik at både språk- og fagkløfter kan overvinnes.

- Verdens mest utbredte språk er ”dårlig engelsk”. Vi blir nødt til å takle den språklige dimensjonen, hvis vi skal markere oss i verdenssamfunnet. KB-N blir et viktig og nødvendig verktøy for å kvalitetssikre det økonomisk-administrative fagspråket i globaliseringens tidsalder, og hindre at norsk forsvinner som fagspråk.

- Men KB-N skal ikke bli et mausoleum over norsk fagspråk. Det skal og må være et operativt system, og systemet vil trenge kontinuerlig vedlikehold. Fagspråket forandrer seg hele tiden. Nye ord dukker opp, andre forsvinner, sier Magnar Brekke.

Samarbeidspartnere i prosjektet inkluderer Fagbokforlaget, enkeltforskere ved UiB og AKSIS-senteret, som er Norges fremste miljø for anvendt språkteknologi på tekst.

Prosjektet går over tre år og er finansiert av KUNSTI-midler, som er en del av Forskningsrådets satsing på språkteknologi. Den fremtidige kunnskapsbanken vil være nyttig for både forskere og studenter, men også journalister, oversettere og lærebokforfattere vil kunne dra stor nytte av slikt elektronisk oppslagsverk. Ordboken skal inngå i et fremtidig system for automatisk oversettelse fra norsk til engelsk.

priv. til red.

Kontakt:
Magnar Brekke tlf: 55 95 93 29 mobil: 908 82 667

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive