Fortsatt meget god søkning til våre programmer

Søkertallene fra Samordnet Opptak (SO) til grunnstudiene er nå klare. Til vårt bachelorstudium i økonomi og administrasjon er det totalt 3.548 søkere, hvorav 1.695 har NHH som sitt primærønske. Kvinneandelen er som tidligere på ca. 34 %. Sett i forhold til våre 350 studieplasser er det også i år et dramatisk misforhold mellom tilbud og etterspørsel, og vi må igjen avvise svært mange kvalifiserte søkere. Til sammenligning er det til sammen ca. 500 primærsøkere til de tidligere siviløkonomutdanningene i Agder og Bodø. BI er utenfor SO, men i henhold til studentavisen INSIDE har det ved slutten av april søkt totalt 650 studenter til siviløkonomstudiet i Sandvika.

Tallene over viser at NHH er det klart foretrukne alternativet for de fleste studenter som ønsker en siviløkonomutdanning i Norge - særlig når vi tar hensyn til at mange interesserte trolig lar være å søke til NHH fordi de vet at de ikke har gode nok karakterer. Sammenlignet med antall søkere i fjor opplever vi en nedgang på hhv. 20% og 14% for primær og totalt antall søkere. Tilsvarende tall for totalt antall søkere på BI er 30%. Nedgangen er ikke uventet etter at vi ved omleggingen til 3+2 har mistet vårt hovedprodukt samtidig som arbeidsmarkedet er blitt vanskeligere. Dessuten har vi fått økt konkurranse fra Universitetene og statlige høyskoler som nå tilbyr produkter som likner mer på vår grunnutdanning.

Søknadsfristen for opptak til videregående studier er 15.juni. Det blir spennende å se hvordan årsakene angitt over påvirker søkningen til dette nivået. Til tross for store vanskeligheter i arbeidsmarkedet i finans er det imidlertid meget gledelig å registrere stor og velkvalifisert søkning til AFA-studiet (Autorisert FinansAnalytikerstudium) til høstens opptak (134 søkere til 50 plasser). Også til våre andre tilbud innen etter- og videreutdanning opplever vi god søkning. Søkningen til vårt HRS-studium ble noe redusert i 2001, trolig som følge av at BI opprettet et tilsvarende studium. Til opptaket høsten 2002 økte imidlertid søkningen med over 30 %.

Totalt sett er søkningen til grunnstudier i SO økt med henimot 5.5 % til nesten 87.000 søkere. Samtidig har økonomisk-administrative fag samlet sett en nedgang på 33.5%. (jamfør PM SO). I dette perspektivet er vi svært fornøyde med søkningen til NHH i år og at vi kan konkludere at NHHs produkter fremstår som meget attraktive.


Med vennlig hilsen
Per Ivar Gjærum
Rektor NHH

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive