Fiskeriforvaltning under usikkerhet

Diwakar Poudel (Foto: NHH)

Diwakar Poudel disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 31. august med avhandlingen Stochastic Analysis in Fisheries Management.

30.08.2012 - Red.


Havfiske utgjør en viktig del av matressursene og bærekraftig forvaltning er derfor avgjørende for levebrødet og matforsyningssikkerheten for millioner av mennesker over hele kloden.

Toppmøtene i Rio i 1992 og i Johannesburg i 2002 vektla behovet for bærekraftig forvaltning. Likevel har flere fiskerier kollapset i løpet av de siste tiårene pågrunn av dårlig forvaltning, særlig i form av overfiske og manglende kunnskap om usikkerhet i bestanders vekst.

Bærekraftig forvaltning av marine ressurser må ha en helhetlig tilnærming som både ivaretar økosystemet og opprettholder verdiskapningen ved å utnytte fiskeriressursene. Norske styresmakter tar sikte på en økosystembasert tilnærming til fiskeriforvaltning for å sikre et bærekraftig fiske. Avhandlingen bidrar til å belyse denne typen forvaltning ved å utvikle styringsmodeller med mål om å maksimere verdien av fisket og samtidig ta hensyn til kommende generasjoners behov.

Studien fokuserer spesielt på økosystemet i Barentshavet, som er en av verdens største naturlige kilder til marine proteiner. Avhandlingen består av fire artikler som analyserer ulike typer usikkerhet i fiskeriforvaltning: kollaps i fiskebestander, investering i fiskeri, prissetting og interaksjon mellom ulike arter. Det blir foreslått føre var-kvotepolitikk for fangst av bestander med usikkerhet i biologiske og markedsmessige forhold. Det blir fremhevet at risikoen for kollaps i et fiske er høy når bestanden er liten og volatil. Faren for kollaps øker med usikkerheten.

Studien finner også at interaksjonen mellom rovfisk og bytte bør tas med i betraktningen i langsiktig, optimal, bærekraftig fiskeriforvaltning. Det er særlig viktig med konservativ fangst av fisk som er mat for rovfisk med høy markedsverdi for derigjennom å øke avkastningen fra fiskeriene på en forsvarlig måte.

Diawakar Poudel (f. 1970) er fra Kapilavastu i Nepal. Han er utdannet ved Tribhuvan University i hjemlandet, samt Universitetet for miljø- og biovitenskap og Universitetet i Oslo. Han har vært doktorgradsstudent ved Institutt for foretaksøkonomi ved NHH.

Veiledningskomité:
Professor, Leif Kristoffer Sandal, NHH (hovedveileder)
Professor Stein Ivar Steinshamn, NHH

Bedømmelseskomité:
Professor Rögnvaldur Hannesson, NHH (leder)
Professor Keith R. Criddle, University of Alaska Fairbanks
Professor Håkan Eggert, Göteborgs Universitet

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 31. august 2012.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.

Tema for prøveforelesning:
Use of Brownian motion in finance and resource economics

Mer informasjon:
Diwakar Poudel, diwakar.poudel@nhh.no, tlf: 93802901
Konstituert informasjonssjef Kristin Risvand Mo, e-post: mailto:kristin.mo@nhh.no,
tlf. 55 959661/915 99 661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive