Doktorinvitasjon: Ellen K. Nyhus

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Ellen Katrine Nyhus skal lørdag 12. oktober holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesning:

"Theoretical and Methodological Challenges in Studying Unanswered Questions in Households´ Saving Behaviour."

Tid for prøveforelesning:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandling:

"Psychological Determinants of Household Saving Behaviour".

Tid for disputas:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Karl-Erik Wärneryd, Handelshögskolan i Stockholm, professor Arie Kapteyn, Tilburg University og professor Paul Webley, School of Psychology, University of Exeter.

Hovedveileder har vært professor Kjell Grønhaug, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord: Deregulering av kredittmarkedene og endringer i offentlige pensjonsordninger krever i større grad enn tidligere at forbrukere fordeler økonomiske ressurser over livsløpet på en fornuftig måte. Økt kunnskap om forhold som påvirker husholdningers spare- og lånebeslutninger er derfor viktig. Avhandlingen inneholder en omfattende litteraturstudie som avdekker hvilke psykologiske variabler som har blitt foreslått som viktige for sparing. Konklusjonen er at sparelitteraturen er rik på psykologiske forklaringer for sparing, men at disse i liten grad har blitt testet i empiriske studier. Videre rapporterer avhandlingen analyser av nederlandske paneldata. Disse viser at psykologiske variabler øker forklart varians i formue og sparing signifikant utover det som forklares av sosioøkonomiske faktorer. Spesielt bidrar holdning til kreditt og forskjeller i tidshorisont til en bedre predikasjon av forskjeller i husholdningers spareatferd. I tillegg finner Nyhus at sparemotiver, personlighetskarakteristika, vurdering av egen økonomisk situasjon sammenlignet med "andre", holdninger til sparing og forventninger og usikkerhet knyttet til fremtidig inntekt er viktige variabler for å forstå spareatferd.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive