Doktorinvitasjon: Helge Thorbjørnsen

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Helge Thorbjørnsen skal torsdag 27. februar holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"I de senere år har internett fått stor betydning for bedrifters markedsføring og for markedsføringsfaget. a) Gjør begrunnet rede for hvordan internett kan ha betydning for bedrifters markedsføring og hvilke utfordringer dette reiser. b) Diskuter hvilke teoretiske og metodiske utfordringer dette reiser for forskere i markedsføringsfaget som vil frembringe ny og nyttig kunnskap som også har relevans for bedriftene."

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Building Brand Relationships Online - The role of interactivity, relationship motives and Internet experience."

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Førsteamanuensis Magnus Söderlund, Handelshøgskolan i Stockholm, professor Fred Selnes, Handelshøyskolen BI og professor Kjell Grønhaug, Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Magne Supphellen, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
I avhandlingen søker Thorbjørnsen å avdekke hvordan ulike interaktive markedsføringsapplikasjoner kan benyttes for å bygge sterke personlige relasjoner mellom konsument og merke. Gjennom to longitudinelle eksperimenter gjennomført på Internett, kartlegger han hvordan personaliserte nettsteder og nettsteder med kundefellesskap i forskjellig grad påvirker ulike konsumenters relasjoner til merker. Resultatene avdekker at det ikke finnes forskjeller mellom de to applikasjonene i deres effekt på konsument-merke relasjoner når alle konsumentene sees under ett. Når det derimot tas hensyn til konsumentenes individuelle egenskaper finner Thorbjørnsen flere signifikante forskjeller på tvers av type applikasjon. Avhandlingen bidrar med teoretisk innsikt i begrepene "interaktivitet" og "konsument-merke relasjon", samtidig som den har ledelsesimplikasjoner i hvordan merkebedrifter kan anvende interaktive applikasjoner for å styrke ulike former for kunderelasjoner.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive