Doktorinvitasjon Sigbjørn Tveterås

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Sigbjørn Tveterås skal fredag 13. juni holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesningen er:

"Sustainable management of fisheries vs. sustainable development of aquaculture."

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Value Chains for Primary Goods: From Wild to Farmed Fish."

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor James Anderson, University of Rhode Island, professor Daniel V. Gordon, The University of Calgary og professor Lars Mathiesen, Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært professor Trond Bjørndal, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Avhandlingens hovedfokus ligger på markedene for fiskemel og laks, hvor analyse av relasjoner mellom priser utgjør tre av de seks artiklene. Ved hjelp av en kointegrasjonsteknikk analyseres prisserier for ulike vektklasser for laks til å vurdere et enkelt kriterium for aggregering av disse til ett gode. Multivariat kointegrasjon brukes for å undersøke de langsiktige relasjoner mellom fiskemelmarkedet og markedene for vegetabilske proteinkilder. Et tredje tema knytter seg til valutakursenes rolle i markeder for primære goder, og det presenteres et empirisk opplegg for å teste ulike hypoteser, som for eksempel eksogenitet og full overveltning av valutakursendringer i råvareprisene. Videre vurderes bruken av vektor autoregressiv modellering som metode for å kunne forutsi prisen i et marked med regimeskifte. For fiskemelemarkedet estimeres en etterspørselsmodell med en såkalt krympe-estimator for paneldata. Denne estimator tar høyde for ulikhet (heterogenitet) mellom de ulike landene som er med i panelet. Siste artikkel ser på Kuznet sin miljøkurve på industrinivå, hvor bedret miljøpraksis i norsk lakseoppdrettsnæring blir knyttet til veksten i næringen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive