Doktorinvitasjon Kristijane Cook Bulukin

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Kristijane Cook Bulukin skal fredag 1. april holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

”Ledelse, legitimitet og makt: Teoretiske utfordringer”.

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

”Lederlegitimitet - en eksplorativ studie”.

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Torodd Strand, Universitetet i Bergen, professor Kjell Arne Røvik, Universitetet i Tromsø og professor Odd Nordhaug, NHH.

Hovedveileder har vært professor Tom Colbjørnsen, NHH.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord: I avhandlingen drøfter Bulukin lederlegitimitet. Forhold som kan bidra til lederlegitimitet er blant annet lederens personlige egenskaper, fagkompetanse, anvendelse av belønningssystemer og bruk av regler. I avhandlingen utforskes det om regler og lederens bruk av dem påvirker medarbeideres reaksjoner og dermed virker på lederens legitimitet. Fire substansielle regelområder studeres: medvirkningsregler, etiske regler, overordnede lover, regler og avtaler samt helse-, miljø- og sikkerhetsregler. Data er hentet gjennom en spørreundersøkelse til medarbeidere ved Rikshospitalet Universitetsklinikk og Haukeland Universitetssykehus. Hovedanalysen undersøker i hvilken grad medarbeiderreaksjoner skiller seg fra hverandre i lys av regler og lederens bruk av dem. Hovedfunnene er for det første at både eksistensen og bruk av regler ser ut til å være viktig for lederlegitimiteten. For det andre viser avhandlingen at regler skaper positiv oppslutning om lederens utøvelse av ledelse, spesielt dersom medarbeidere selv opplever å bidra til målene. Lederlegitimitet i lys av regler er altså et flerdimensjonalt fenomen. Det er generert hypoteser om funnene.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive