Doktorinvitasjon: Eivind Farstad

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Eivind Farstad skal torsdag 4. desember holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"Styring av generiske markedsføringsorganisasjoner: Teoretiske, praktiske og forskningsmessige utfordringer."

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"How to govern generic marketing organizations. With special focus on National Tourism Organizations (NTOs)"

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Førsteamanuensis Torvald Øgaard, Høgskolen i Stavanger, førsteamanuensis Erik W. Jakobsen, Høgskolen i Buskerud og professor Sven A. Haugland, Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært professor Sigurd V. Troye, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Styring av generiske markedsføringsorganisasjoner er et tema som er lite studert innen markedsføringslitteraturen. I avhandlingen studerer Farstad nasjonale turistråd hvis hovedoppgave er å markedsføre den nasjonale reiselivsnæringen på de internasjonale markedene. Farstad undersøker ulike styringsalternativer, og hvordan disse kan skape gunstige eller ugunstige incentiver og arbeidsforhold, som igjen kan påvirke slike organisasjoners effektivitet og markedsresultater. Gjennom en empirisk undersøkelse gjennomført i 14 OECD-land kommer Farstad frem til anbefalinger om hvordan disse organisasjonene bør styres og gis fornuftige rammebetingelser. Farstad finner også at det er lite samsvar mellom hva praktikerne i undersøkelseslandene ideelt mener bør gjøres med hensyn til styringsprinsipper, og hva som faktisk praktiseres i virkeligheten når det gjelder styring av nasjonale turistråd.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive