Doktorinvitasjon: Anne Wenche Emblem

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Anne Wenche Emblem skal fredag 5. mars holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"Economic perspectives on Norwegian health insurance".

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Compensation if Ill: In Cash and In Kind. Essays on Health Insurance."

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Sören Blomquist, Uppsala Universitet, professor Vidar Christiansen, Universitetet i Oslo og professor Trond Olsen, Norges Handelshøyskole

Hovedveileder har vært Professor Agnar Sandmo, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Avhandlingen, som består av fem teoretiske artikler, stiller bl.a. spørsmål om hvordan ulike typer individer ønsker å bli kompensert dersom de blir syk og implikasjonene av dette for utforming av helseforsikringskontrakter. Begrepet helseforsikring utvides til å innbefatte ikke bare kompensasjon for utgifter til medisinsk behandling, men også kompensasjon for tap i inntekt som følge av permanent redusert helse (dvs. uførhet). Med utgangspunkt i dette utvidede helseforsikringsbegrepet studeres individers' ex-ante valg mellom ulike former for kompensasjon ved sykdom: kompensasjon av (i) behandlingsutgifter, (ii) inntektstap eller (iii) en kombinasjon av de to. Avhandlingen viser at individers valg av kompensasjon avhenger av deres inntektsevne. Individer med høy inntektsevne velger å gjenvinne helse fullt ut, mens individer med lav inntektsevne velger å motta uføretrygd fremfor å fullt ut gjenvinne helse. Dette har interessante implikasjoner for utformingen av forsikringskontrakter. Asymmetrisk informasjon, og da spesielt ugunstig utvalgsproblemer, har en sentral plass i analysene. Det vises bl.a. at det offentlige, i en situasjon med asymmetrisk informasjon om inntektsevne og arbeidstilbud, kan integrere forsikrings- og fordelingshensyn ved hjelp av et ikke-lineært skattesystem og et offentlig skattefinansiert helsetilbud.

Oppdatert: 20.12.2007 14:20
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive