Doktorinvitasjon: Anita Tobiassen

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Anita Tobiassen skal fredag 12. mars holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.

Tema for prøveforelesningen er:

"Organisatoriske forutsetninger for og konsekvenser av ulike måter å organisere interne leverandør-kunde relasjoner på".

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"Markedseksponering: Konsekvenser for samarbeid i interne kunde-leverandør-relasjoner".

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Nicolai Juul Foss, Department of Industrial Economics and Strategy, Handelshøjskolen i København, førsteamanuensis Christine B. Meyer, Norges Handelshøyskole og førsteamauensis Erik W. Jakobsen, Høgskolen i Buskerud.

Hovedveileder har vært professor Tom Colbjørnsen, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
Temaet for avhandlingen er markedseksponering og hvordan dette påvirker samarbeidet mellom interne kunder og interne leverandører. Ved markedseksponering konfronteres alle enheter med interne eller eksterne kunder. Interne kunder og leverandører har selv ansvaret for å koordinere ressurser og aktiviteter mellom seg. Disse transaksjonene er gjerne komplekse og fordrer et godt samarbeid, noe som og kan bidra til kunnskapsutvikling og læring i bedriften. Spørsmålet er om markedseksponering med fokus på konkurranse lar seg forene med samarbeid. Det empiriske materialet i avhandlingen er innhentet i Statoil og består av dybdeintervjuer med nøkkelinformanter. Analyser av datamaterialet viser at markedseksponering er positivt for samarbeidet. Når interne leverandører markedseksponeres blir de mer kundeorienterte overfor sine interne kunder. De synes også å opptre mindre i egeninteresse. For markedseksponerte leverandører ser det ikke ut til å være noen motsetning mellom å opptre i egen- eller fellesinteresse. Kunder med stor grad av markedseksponering er mer krevende kunder enn kunder som er lite markedseksponerte, samtidig som de opptrer noe mer i egeninteresse. Lojalitet til organisasjonen bidrar til å svekke slik egeninteresse.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive