Doktorinvitasjon: Torbjørn S. Heyerdahl

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Torbjørn S. Heyerdahl skal onsdag 23. juni holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesningen er:

"Diskuter effekten av økt integrasjon i Europa på nasjonal forvaltning og politikk".

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

"A New Gas World. Administration of Gas Trade in the North Sea".

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Per Lægreid, Universitetet i Bergen, førsteamanuensis Dag Harald Claes, Universitetet i Oslo og professor Svein Andersen, Handelshøyskolen BI.

Hovedveileder har vært professor Arent Greve, Norges Handelshøyskole.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.


Stikkord:
Temaet for avhandlingen er endringsprosesser knyttet til organisering av nasjonale forvaltningssystem for gass mellom Norge og Storbritannia 1962-2002. Landene har fellestrekk som gassprodusenter, men avviker i politisk styring, administrativ tradisjon og tilknytningsform til EU. Avhandlingen peker på at det har skjedd en konvergens-divergens-konvergens prosess i de nasjonale gassforvaltningssystemer som gjenspeiler en oppstartsfase, en styringsfase og en markedsfase. Avhandlingen er en kvalitativ komparativ case studie som baserer seg på intervjudata, dokumenter og redaksjonell dekning av feltet. Studien søker å avklare hvorfor det har skjedd endringer i systemene i Norge og Storbritannia og hva som kan forklare variasjoner mellom landene. Det er satt særlig fokus på endringen av det statskontrollerte gassalgssystem i Storbritannia fra 1990-tallet og på den eksternt påtvungne endringen av det statskoordinerte gassalgsystemet i Norge i 2001. I begge land har utviklingen ført med seg at det er innført individuelt selskapsbaserte gassalgsystem, hvor den statlige styringen er blitt endret og svekket. Beveggrunnene for og implikasjonene som følger av dette er distinkt forskjellige mellom landene - noe som har gitt grunnlag for en fruktbar sammenligning. Avhandlingen viser at det er at økende misforhold mellom mulighetene for å ivareta en nasjonal og langsiktig ressursforvaltning oppstrøms og økt markedsliberalisme i EU. Den viser også at naturgass som et petroleumsprodukt er begrenset av en rekke fysiske og institusjonelle forhold som vil kunne pervertere målsettingene med et liberalistisk system.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive