Doktorinvitasjon Tore Hillestad

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Tore Hillestad skal fredag 15. april holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesningen er:

”Betingelser for effektivt kriseberedskap i organisasjoner, og deres praktiske implikasjoner.”

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 11:15-12:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

”Toppledelsens troverdighet ved kriser. En studie av legitimitetsprosesser ved Åsgard-overskridelsene og Åsta-ulykken.”

Tid for disputasen er:

Kl. 13:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Nils Brunsson, Handelshögskolan i Stockholm, professor Willy Haukedal, Universitetet i Bergen og professor Carl Erik Grenness, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder har vært professor Tom Colbjørnsen, NHH.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord:
I avhandlingen setter Hillestad søkelyset på hvordan symbolske sider ved toppledelsens respons på ulike kriser, påvirker deres legitimitet. Dette undersøkes gjennom to kvalitative case-studier: (1) Statoil i forbindelse med de økonomiske overskridelsene ved Åsgard- prosjektet, og (2) NSB i forbindelse med Åsta-ulykken. Studien belyser spesielt forholdet mellom de krav og forventninger toppledelsen konfronteres med, og hvordan deres tilpassning til og påvirkning av disse, influerer deres legitimitet. I analysen kombineres impression management-teori og institusjonell teori, og ledelsen undersøkes således som symbolske objekter versus symbolske arkitekter i konstruksjonen av legitimitet. Ved å integrere disse perspektivene belyses ulike sider ved legitimitetsprosessene som studeres. Det utledes proposisjoner om ulike sammenhenger i slike prosesser.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive