Doktorinvitasjon: Harald Aaker

PRØVEFORELESNING OG DISPUTAS FOR DOKTORGRADEN

Harald Aaker skal fredag 29. april holde prøveforelesning og disputere for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole.


Tema for prøveforelesningen er:

”Ei samanlikning av tidlegare analysar av resultatjustering, basert på finansielt avleia approksimasjonar av resultatjustering, med den gjennomførde analysen, som er basert på fysisk avleia approksimasjonar av resultatjustering.”

Tid for prøveforelesningen er:

Kl. 10:15-11:00 i Karl Borchs aud.

Tittel på avhandlingen er:

”Fiskeoppdrett og verdsettelse. En analyse av resultatjustering og modeller for identifikasjon av slik aktivitet.”

Tid for disputasen er:

Kl. 12:15 i Karl Borchs aud.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen er:
Professor Peder Fredslund Møller, Handelshøjskolen i Aarhus, Lektor Jan Marton, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet og professor Trond Bjørndal, University College London.

Hovedveileder har vært professor Frøystein Gjesdal, NHH.

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte presse@nhh.no. Den ligger også fremme for individuell avhenting i info.torget til informasjonsavdelingen ved NHH.

Stikkord: I avhandlingen analyserer Aaker resultatjustering og modeller for identifikasjon av verdsettelse innen fiskeoppdrett. Regnskapsinformasjon skal være relevant og pålitelig, men det vil alltid være skjønn forbundet med verdsettelsen. Usaklig skjønn omtales som resultatjustering (”Earnings management”) og regnskapsmanipulasjon. Det er generelt store metodeproblemer innen ”earnings management” - forskningen. Dette skyldes at den aktive tilpasningen i stor grad er skjult. I de senere år er det i hovedsak ulike modeller for estimering av unormale tidsavgrensninger (”discretionary accruals”) som har vært benyttet. Problemene ligger i å estimere de normale tidsavgrensninger. Forskningslitteraturen har i den senere tid anbefalt smale bransjer og/eller utvalgte komponenter av tidsavgrensninger for å bedre ”treffsikkerheten”. Oppdrettsbransjen synes således godt egnet som studieobjekt for avdekking av resultatjustering. For det første er det snakk om homogene bedrifter som produserer de samme standardiserte råvarene. Dernest utgjør fiskebeholdningene en svært stor andel av eiendelene (ca. 50 %), noe som gir store muligheter for strekking/krymping av resultatet. Det er utarbeidet ulike verdifunksjoner for å avdekke verdifastsettelse og resultatjustering. Den direkte verdsettelsesmetoden er en langt sikrere metode for avdekking av resultatjustering enn tidsavgrensningsmetodene. Verdifunksjonene benyttes også for å teste generelle tidsavgrensingsmodeller som finnes i litteraturen, samt egne bransjetilpassede forslag.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Ellinor Ryssevik


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive