Doktorgradsdiputas: Endringsprosesser

Inger G. Stensaker (36) disputerer fredag 8. november for doktorgraden med avhandlingen : "A Change in Plans. A Sensemaking Perspective on Strategy Implementation".

Det blir mer og mer vanlig å gjennomføre store og planlagte endringer i organisasjoner. Strategiske beslutninger i forbindelse med planlagte endringsprosesser blir ofte justert når de skal implementeres. Mange bedriftsledere ser på slike justeringer som en form for nederlag - de har ikke klart å få beslutningen igjennom. Avhandlingen søker å avdekke på hvilke måter strategier justeres, sentrale årsaker til slike justeringer, og konsekvenser for utfall av endringsprosesser.

I studien følges en strategisk endringsprosess i en bedrift fra beslutningstidspunktet til implementeringen er offisielt avsluttet. Flere ulike typer justeringer avdekkes underveis. De fleste og største justeringene blir gjort sent i endringsprosessen, opp til flere år etter at endringen ble initiert. En hovedårsak til at strategien justeres synes å være at ledere og ansatte har svært ulike oppfatninger om hva endringen dreier seg om, hvordan den skal gjennomføres, og hva som egentlig ligger til grunn for beslutningen. Ulike virkelighets-oppfatninger leder i noen tilfeller direkte til justeringer. Andre ganger skjer justeringene mer indirekte og på bakgrunn av at ulike virkelighetsoppfatninger har gitt seg utslag i konflikter eller forsøk på å påvirke motparten. Når ledelsen ignorer ulike virkelighetsoppfatninger i organisasjonen kan konsekvensene bli tapt tillit og dårlig arbeidsmiljø.

Justeringer underveis påvirker utfallet av endringsprosessen ved at man ikke når alle opprinnelige målsetninger. Dette oppfattes ofte som en mislykket endringsprosess. Funnene i avhandlingen peker på at tilsynelatende mislykkede endringer kan representere en relativt stor grad av endring på lavere nivåer i organisasjonen, mens tilsynelatende vellykkede endringsprosesser ikke alltid representerer endringer på et operasjonelt nivå. Man har kun gjort endringer ”på papiret”.

----
Inger G. Stensaker har Bachelorgrad i Political Science fra Vanderbilt University i USA. Hun har tatt Master of International Business og høyere avd. eksamen ved NHH, og jobber nå som forsker ved SNF.
Hovedveileder har vært Joyce Falkenberg ved NHH.

Doktoranden kan treffes på telefon 55 95 96 69 i tiden rundt disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Endringsprosesser


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive