Doktorgrad: Insentivproblemer og verdien av usikre investeringer

Jøril Mæland (34) disputerer torsdag 20. desember til doktorgraden med avhandlingen "Asymmetric Information and Irreversible Investments: Real Option Valuation and Strategies".

I avhandlingen kombineres finans-/realopsjonsteori med kontraktsteori. Temaet er virkninger av insentivproblemer på verdien av usikre investeringer, eksempelvis: En eier av et investeringsprosjekt inngår et kontraktssamarbeid med en agent (for eksempel en prosjektleder eller et leverandørselskap), delegerer investeringsbeslutninger til agenten, og kompenserer agenten med en andel av prosjektets verdi. Agenten har mer kunnskap (asymmetrisk informasjon) om lønnsomheten i investeringsprosjektet enn eieren har, og ønsker å maksimere sin verdi av kontrakten. Dersom det i kontrakten ikke tas høyde for agentens preferanser og private informasjon, kan agenten ha insentiver til å rapportere misvisende om lønnsomheten i prosjektet. Et eksempel på en slik situasjon kan være et selskap som eier en rett til å utvinne petroleum, og som inngår en kontrakt med en leverandør av tekniske løsninger for utvinning. Leverandøren kan ha bedre kunnskaper enn selskapet som eier utvinningsrettighetene om kostnader i prosjektet, og vil kunne utnytte denne informasjonen til å øke kompensasjonen sin utover de faktiske kostnadene.

Utgangspunktet for studiene er investeringsproblemet til eieren av en såkalt realopsjon, som gir rett til å iverksette et bestemt investeringsprosjekt. Innen realopsjonslitteraturen tar en tradisjonelt for gitt at alle involverte parter har samme tilgang på informasjon om lønnsomheten i investeringsprosjekter. Imidlertid vil det ofte være noen involverte aktører som har mer informasjon enn andre, og denne private informasjonen kan medføre insentivproblemer. I avhandlingen studeres hvordan insentivproblemene påvirker opsjonsverdier og investeringsbeslutninger. Mæland finner kontrakter mellom en uinformert prosjekteier og en informert aktør, der den informerte aktøren gis insentiver til å følge investeringsstrategier i tråd med den uinformerte eierens preferanser. Asymmetrisk informasjon kan resultere i ineffektive investeringsstrategier, og ulike virkninger av dette er diskutert.

Jøril Mæland kommer fra Stryn og er bosatt i Bergen. Hun er siviløkonom med høyere avdelings studium og er ansatt ved Norges Handelshøyskole.

Doktoranden treffes på telefon 55 95 93 13 i tiden rundt disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive