Doktorgradsdisputas

Kristin Dale (f. 1951) disputerer 8. april til graden dr.oceon med avhandlingen : ”Spillovers from household production to wage and profit formation”

Avhandlingen drøfter lønnsforskjeller mellom yrker og lønnsomhetsforskjeller mellom bransjer. Eksempler på lavtlønnsjobb er sjåfør, barnepass, jobb i ferdigmatbedrift, kafé, hotell, tekoindustri og primærnæringer. Hvorfor er lav lønn typisk i bedrifter som lager samme slags varer og tjenester som hjemme? Hvorfor trengs det lite utdanning? Avhandlingens nye teoretiske forklaringene gjelder betydningen av to forhold: husholdsferdigheter og lave etableringsutgifter for bedrifter som lager alternativ til hjemmelagde varer og tjenester. Den lanserer begrepet ’in-the-home training’ (opplæring i hjemmet) som en parallell til opplæring på jobben.

Avhandlingen drøfter betydningen av ulike husholdsferdigheter for valg av høyere utdanning. En ny forklaring på den sterke kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet er at den følger av kjønnssegregering i ubetalt hjemmearbeid. Jenter og kvinner dominerer omsorgsarbeid og mange typer husarbeid, gutter og menn dominerer utearbeid, reparasjon og vedlikehold av hus og transportmidler. Alt annet likt, vil personer med lite husholdsferdigheter ta utdanning, mens de som har mye husholdsferdigheter bruker dem i arbeidslivet.

Ulike typer utdanning øker husholdsferdighetene i varierende grad. Kort sagt, innslagene av husmor- (eller husfar-) skole varierer i ulike typer utdanning. Førskolelærere har i gjennomsnitt lavere timelønn og kortere arbeidstid enn økonomer med like lang utdanning. Avhandlingen begrunner dette med at personer søker seg til førskolelærerutdanning, trass i at timelønna er lavere enn for økonomer, fordi utdanningen er nyttig i framtidig stell og oppdragelse av egne barn. Arbeidsgivere for førskolelærere og sykepleiere konkurrerer med hjemmene om arbeidstimene, noe det store omfanget av deltidsarbeid i disse yrkene understreker.


Kristin Dale er utdannet siviløkonom og har høyere avdelingseksamen fra NHH. Hun har tidligere jobbet ved SNF i Bergen, og har siden 1993 jobbet ved Høgskolen i Agder.

Kandidaten kan treffes på telefon 38 14 15 20 i tiden rundt disputasen.


Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive