Disputas: Ufullstendige kontrakter

Ola Kvaløy disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole fredag 28. november. Doktorgradsavhandlingen har tittelen Relational Incentive Contracts and Allocation of Ownership Rights - four essays.

Kvaløy studerer hvordan økonomiske transaksjoner kan gjennomføres effektivt selv om det ikke foreligger fullstendige kontrakter mellom de involverte aktører. Ved mange typer transaksjoner er det umulig å skrive fullstendige kontrakter. Det kan for eksempel være vanskelig for en bedrift å spesifisere og kontraktsfeste den kvalitet den ønsker fra sine ansatte og sine leverandører. Selv om kvaliteten på et arbeid kan observeres av de involverte aktører, vil en domstol ofte ha problemer med å avgjøre hvorvidt arbeidet oppfyller de kvalitetskrav som partene er blitt enige om.

Kontrakter som ikke er garantert beskyttelse av domstolen kalles gjerne relasjonskontrakter. Ved å bryte en relasjonskontrakt kan man oppnå kortsiktig gevinst. På lang sikt kan man derimot lide tap på grunn av redusert omdømme. Utfordringen er å designe relasjonskontrakter på en slik måte at det er ulønnsomt å bryte dem. Ved hjelp av matematisk analyse og spillteoretiske modeller diskuterer Kvaløy hvilke type bonusordninger (insentiver) det er rom for i relasjonskontrakter, og hvordan virksomheter bør organiseres for at relasjonskontraktene skal være mest mulig effektive.

Dette er noen av resultatene:
1.Høy grad av relasjonsspesifisitet, det vil si høy grad av skreddersydde leveranser, taler ikke nødvendigvis for vertikal integrasjon, slik som vanligvis antas i litteraturen på feltet. Kvaløy viser at høy grad av relasjonsspesifisitet gir rom for mer effektive kontrakter hvis partene har separat eierskap.

2.Det er vanskelig å skrive effektive insentivkontrakter med ansatte som er i besittelse av verdifull human kapital. På grunn av gode utsidealternativer vil human-kapital-intensiv arbeidskraft være utsatt for høyere økonomisk risiko enn det som er ønskelig.

3.Høy grad av tillit mellom partene vil normalt gi grunnlag for gode relasjonskontrakter. Men et høyt tillitsnivå kan også gi for vage kontrakter, og bidra til underinvestering i relasjonsspesifikke aktiva. Lavt tillitsnivå kan i noen sammenhenger være et gode.

Ola Kvaløy (29) fra Stavanger er utdannet cand.polit med hovedfag i samfunnsøkonomi, Universitetet i Bergen. I arbeidet med doktorgraden tilbrakte han deler av 2002 ved Stanford University i USA. Veiledningskomiteen har bestått av hovedveileder Professor Trond. E. Olsen (NHH), Professor Petter Osmundsen (HiS), og Professor Frøystein Gjesdal (NHH). Kvaløy er i dag ansatt som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Stavanger.

Kandidaten kan treffes på telefon 99 52 04 14 før og etter prøvene.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive