Disputas: Utenlandske etableringer og effekter for vertslandet

Cand. polit Ragnhild Balsvik disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 26. mars med avhandlingen: "Foreign direct investment and host country effects." Det har vært en sterk økning av utenlandsk eierskap i norsk næringsliv de siste 20 årene. Det antas ofte at utenlandsk eierskap kan gi opphav til produktivitetsgevinster hos lokale bedrifter i vertslandet.

Årsaken er at lokale bedrifter kan tilegne seg noe av den kunnskap og teknologi som de utenlandske eierne bringer med seg til sine bedrifter i vertslandet. Avhandlingen studerer effekter av utenlandsk eierskap i norsk industri ved å bruke omfattende bedriftsdata for perioden 1980-2000. Når utenlandske selskaper etablerer nye produksjonsbedrifter i Norge har det en negativ effekt på produktiviteten til norske bedrifter i samme industrisektor, mens utenlandske etableringer gjennom oppkjøp av eksisterende norske bedrifter har en positiv effekt.

I avhandlingen undersøkes det også hvorvidt mobilitet av arbeidskraft er en kanal for kunnskapsspredning fra multinasjonale bedrifter etablert i Norge til lokale norske bedrifter. Analysen viser at arbeidere med erfaring fra multinasjonale selskap bidrar om lag 20 % mer til bedriftens produktivitet enn arbeidere uten slik arbeidserfaring. Produktivitetspremien til bedriftene er langt større enn den lønnspremien bedriftene betaler for å tiltrekke seg denne arbeidskraften.

Bedrifter med utenlandske eiere er i gjennomsnitt mer produktive enn norske industribedrifter. Bedrifter som blir oppkjøpt av utenlandske eiere øker i gjennomsnitt både produktiviteten og sysselsettingen etter oppkjøp, slik at skremmebildet av at utenlandske interesser kjøper opp for å legge ned ikke finner belegg i analysen.

Ragnhild Balsvik (f.1968) er oppvokst i Tromsø, og ble Cand.polit i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo i 1994. Hun er bosatt på Osterøy og ble i 2002 ansatt som stipendiat ved institutt for samfunnsøkonomi ved NHH, der hun går over i post doc stilling høsten 2007. Disputasen finner sted 26.03.2007, kl. 12.15, Karls Borchs auditorium, NHH.

Kandidaten kan treffes på telefon 47893002

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive