Disputas: Sammensatte betingede krav og avkastnings-garantier

Snorre Lindset (30) disputerer fredag 24. januar til doktorgraden ved NHH med avhandlingen "Essays on Compound Contingent Claims and Financial Guarantees".

I avhandlingen analyseres sammensatte betingede krav og avkastningsgarantier. Med sammensatte betingende krav menes f.eks. opsjoner som har andre opsjoner som underliggende aktiva. Det viser seg at mange finansielle kontrakter, herunder også enkelte typer av avkastningsgarantier, kan sees på som spesialtilfeller av slike sammensatte betingede krav. Lindset viser at blant annet flerperiodiske avkastningsgarantier som er vanlig å inkludere i livsforsikringspoliser er et slikt spesialtilfelle. En numerisk simuleringsalgoritme som beregner verdien av en kjøpsopsjon som er skrevet på en annen kjøpsopsjon blir også utviklet i avhandlingen.

En stor del av avhandlingen er viet analyse av avkastningsgarantier, og da i særdeleshet flerperiodiske garantier. Lindset utvider og generaliserer eksisterende prisingsmodeller for disse garantiene, og han presenterer flere nye prisingsmodeller. I tillegg viser han hvordan livselskap kan bruke det finansielle markedet i risikostyringsøyemed. I de fleste land i Vest-Europa er det ingen usikkerhet knyttet til størrelsen på den garanterte minsteavkastningen i en avkastningsgaranti. I mange andre land rundt om i verden er den garanterte minsteavkastningen relatert til f.eks. avkastningen på en markedsindeks og blir dermed stokastisk og garantien betegnes da gjerne relativ garanti. I avhandlingen verdsettes og analyseres en lang rekke relative garantier, både en- og flerperiodiske.

Avkastningsgarantier kan også tenkes brukt til å redusere risikoen i innskuddsbaserte pensjonsordninger. I avhandlingen vises det hvordan man kan verdsette ulike typer av pensjonskontrakter, både kontrakter med og uten garantier. Det vises også at selv når avkastningsgarantier er inkludert i en pensjonskontrakt, kan innskuddsbaserte pensjonsordninger utsette de forsikredes framtidige pensjoner for en betydelig risiko.


---
Snorre Lindset er utdannet siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø, og han har høyere avdelings eksamen fra NHH. Han har tidligere arbeidet med petroleumsbeskatning og er nå ansatt ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Kandidaten kan treffes på telefon 55 95 96 70 / 95 16 23 91 i tiden rundt disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive