Disputas: Styring av generiske markedsføringsorganisasjoner

Eivind Farstad (f.1968) disputerer torsdag 4. desember for doktor oecon. graden ved Norges Handelshøyskole. Doktorgradsavhandlingen bærer tittelen How to govern generic marketing organizations. With special focus on National Tourism Organizations (NTOs).

Styring av generiske markedsføringsorganisasjoner er et tema som er lite studert innen markedsføringslitteraturen. Dette til tross for at disse organisasjonene ofte rår over betydelige budsjetter og har en viktig rolle i markedsføringen av en gitt næring eller produktkategori. Organisasjoner som dette har som hovedoppgave å markedsføre en gitt bransje/næring eller en eller flere felles tjeneste- eller produktkategori(er). Dette er en type markedsføring som ikke vanligvis er produsentspesifikk, det vil si at markedsføringen normalt ikke er knyttet til bestemte produsenter eller andre tilbydere.

I denne avhandlingen tar Farstad for seg en spesiell kategori av generiske markedsførings- organisasjoner. Dette er nasjonale turistråd som har som hovedoppgave å markedsføre den nasjonale reiselivsnæringen på de internasjonale markedene. Farstad undersøker ulike styringsalternativer, og hvordan disse kan skape gunstige eller ugunstige incentiver og arbeidsforhold, som igjen kan påvirke slike organisasjoners effektivitet og markedsresultater. Farstad argumenterer for at et ideelt styringsscenario vil kunne motivere organisasjonene for økt markedsorientering, å fremme langsiktig planlegging og aktivitet, og gi organisasjonene frihet til å planlegge, ta beslutninger og arbeide uhindret med de oppgaver de er satt til å gjøre. Dette vil trolig fremme organisasjonens effektivitet og bedre markedsresultatene til reiselivet i det enkelte land.

Gjennom en empirisk undersøkelse gjennomført i 14 OECD-land med representanter fra turistrådene, myndighetene og reiselivsnæringen, samt intervju med teorieksperter og en omfattende gjennomgang av teori relatert til området, kommer Farstad frem til anbefalinger om hvordan disse organisasjonene bør styres og gis fornuftige rammebetingelser. Et viktig tilleggsfunn i avhandlingen er også at det er lite samsvar mellom hva praktikerne i undersøkelseslandene ideelt mener bør gjøres med hensyn til styringsprinsipper, og hva som faktisk praktiseres i virkeligheten når det gjelder styring av nasjonale turistråd.

Funnene i avhandlingen vil være anvendelige for myndigheter og andre praktikere involvert organisering og styring av nasjonale og lokale turistråd, men også tilsvarende for styring av generiske markedsorganisasjoner generelt. Resultatene kan også ha interesse for personer interessert i et overordnet perspektiv på styring, finansiering og organisering av liknende organisasjoner, og i noen tilfeller også av ideelle og veldedige organisasjoner.

Eivind Farstad har tatt siviløkonomutdanning ved University of New Orleans og han har høyere avdelingseksamen fra NHH. Han jobber for tiden som stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Kandidaten kan treffes på telefon 55959695/95875911

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Stig Nøra


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive