Disputas: Regler hjelper innovasjon

Det er en vanlig oppfatning at regler virker ødeleggende for innovasjon og kreativitet. Per A. Sunde, som disputerer for doktorgraden ved NHH onsdag 21. november, finner derimot positiv sammenheng mellom formalisering i samarbeidskontrakter og målbare resultater av innovasjonsprosjekter.

21.11.2007 - Redaksjonen


I avhandlingen "Governance and asset specificity as facilitators and sources of innovation and value creation" ser Per Anders Sunde (f. 1972) nærmere på styring av innovasjonssamarbeid i norsk oljeindustri.

I følge NHH-forskeren
kan et stort regelverk være bra for innovasjon, spesielt dersom det er store prosjektspesifikke investeringer. Når samarbeidspartnere investerer i kunnskap eller produksjonsmiddel som ikke kan brukes ved et eventuelt brudd, er også høy formalisering i kontraktene bra for samarbeidet.

Mer om avhandlingen

Mer spesifikt fokuseres det på hvordan ulike resultatdimensjoner i inter-organisatoriske innovasjonsprosjekter påvirkes av henholdsvis formelle og relasjonelle styringsmekanismer, prosjekt spesifikke investeringer, samt interaksjonen mellom styringsmekanismer og prosjekt spesifikke investeringer.

Følgende resultatdimensjoner ble utviklet: måloppnåelse (styrbare måldimensjoner), kundens verdiskapningspotensial, leverandørens verdiskapningspotensial, og innovasjon (lite styrbar måldimensjon). Prosjekt spesifikke investeringer, som er unike for hvert enkelt prosjekt, anses som en kilde til verdiskapning og innovasjon. Formelle kontrakter og relasjonelle normer anses som to sentrale styringsmekanismer for å beskytte disse investeringene.

Forskningsmodell og hypoteser ble utviklet og empirisk testet i et utvalg på 320 innovasjonsprosjekter i norsk petroleumsindustri. Datainnsamlingen ble gjennomført ved hjelp av strukturert spørreskjema med nøkkelinformanter fra leverandørindustrien. Oljeselskap som opererer på norsk sokkel er kunden i alle prosjektene.

Det ble funnet positive effekter av både relasjonelle normer og spesifikke investeringer på alle resultatdimensjonene. Utvikling av felles samarbeidsnormer mellom partene i prosjekter synes således å gi svært gode resultater.

Videre ble det funnet en positiv effekt mellom økende grad av formalisering av kontrakter og spesifiserbare prosjektmål, samt en uønsket negativ effekt av formalisering på innovasjon. Det ble funnet positive interaksjonseffekter mellom formalisering og prosjekt spesifikke investeringer på alle resultatdimensjonene.

Avhandlingen gir således sterk støtte til transaksjonskostnadsteori. Interaksjonseffektene mellom relasjonelle normer og prosjekt spesifikke investeringer er mer uklare, noen hypoteser ble støttet mens andre ble forkastet.

Resultatene viser betydningen av å sikre spesifikke investeringer gjennom anvendelse av formelle kontrakter slik at best mulig resultat kan oppnås i innovasjonsprosjekt. Således bidrar avhandlingen med mer kunnskap om styring av innovasjonsprosjekter generelt, og om styring av innovasjonsprosjekter i norsk petroleumsindustri spesielt.

Om Sunde

Per Anders Sunde er utdannet sivilingeniør, industriell økonomi ved Høgskolen i Stavanger, samt offisersutdannet på krigsskolenivå. Etter fem år som yrkesoffiser i Forsvaret, var Sunde administrerende direktør i Kommunebygg Os AS, før han ble ansatt som stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved NHH. Han er for tiden ansatt som spesialkonsulent innen anskaffelser i StatoilHydro ASA på Mongstad.
Kandidaten kan treffes på telefon 470 57 197.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive