Disputas: Pensjonsreformer

Wenche Iren Sterkeby disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 1. juni med avhandlingen "Essays on social security: Risk sharing, early retirement and redistribution".

Sterkeby analyserer effekten av fem ulike pensjonsreformer. Innen hver generasjon er det ulike inntektsklasser, og individene velger selv når de ønsker å pensjonere seg. Studien viser at reformene gir økt pensjonsalder og langsiktige velferdsgevinster for alle inntektsklasser.

På kort sikt derimot, kan en omlegging fra et ikke-fondert til et fondert pensjonssystem innebære et velferdstap for de generasjoner som lever når reformen finner sted. Den yrkesaktive generasjonen kan tenkes å måtte spare til sin egen alderdom, i tillegg til å finansiere pensjonene til de eldre, eventuelt at ytelsene til samtidige pensjonister begrenses.

En nedgang i pensjonsutbetalingene til de eldre reduserer deres velferd, men når kapitalen antas å være fast i økonomien, viser avhandlingen at denne effekten tildels blir oppveid av en prisøkning på de eldres aktiva. Dette skjer som følge av at de unge nå sparer mer, og dermed øker etterspørselen etter kapital. De eldres inntektsbortfall blir således kompensert gjennom økt verdi på deres formue.

Et annet resultat av at myndighetene tilbyr sosialforsikring, er at usikkerheten i individenes fremtidige inntekter reduseres, og deres behov for forsiktighetsmotivert sparing går ned. I en lukket økonomi vil kapitalakkumuleringen således bli mindre, noe som øker renten og reduserer lønnsnivået. Avhandlingen demonstrerer at den forventede nytten til et individ faktisk kan gå ned ved at sosialforsikringssystemet utvides.

Et annet aspekt ved ikke-fonderte sosialforsikringssystemer, er at ulike overføringsmekanismer mellom generasjonene påvirker deres eksponering for inntektsusikkerhet. Avhandlingen viser at systemer som reduserer inntektsusikkerheten mellom ulike generasjoner, ikke nødvendigvis er velferdsfremmende når de samtidig øker usikkerheten i de inntekter individet står overfor i selve livsløpet.

Wenche Iren Sterkeby er utdannet siviløkonom ved BI, og har Høyere avdelings eksamen ved NHH.

Kandidaten kan treffes på telefon 32 89 18 52 i tiden før disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive