Disputas: Korrupsjon

Tina Søreide, forsker ved Chr. Michelsens Institutt, disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 12. juni med avhandlingen Business corruption: incidence, mechanisms and consequences.

Avhandlingen består av fem artikler som belyser ulike aspekter ved forretningskorrupsjon. Den første artikkelen belyser utfordringer ved å samle pålitelig informasjon om korrupsjon, og peker særlig på svakheter ved bruk av sammensatte korrupsjonsindekser som er basert på folks oppfatninger om korrupsjon i ulike land.

Videre følger resultatene av en spørreundersøkelse utført i samarbeid med NHO i 2004, hvor temaet er norske bedriftslederes og ambassade-representanters oppfatninger og erfaringer med korrupsjon fra internasjonale markeder. Resultatene fra dette studiet tyder blant annet på at anbudskonkurranser gir et sterkere vern mot korrupsjon når bedriftene er små og mellomstore enn når de er store. Dette til tross for at prosedyrene er strenge og mer omfattende ved større kontrakter.

Studiet viser også at bedrifter har en sterk vegring mot å protestere formelt på anbudsprosedyrer i situasjoner der de selv er overbevist om at de har mistet en viktig kontrakt på grunn av korrupsjon. Denne vegringen ble studert analytisk i den tredje artikkelen, hvor markedsstruktur, muligheter for prissamarbeid, bedrifters kostnadseffektivitet, lokale juridiske institusjoner og politisk korrupsjon ble identifisert som begrensninger for bedrifters insentiver til å reagere aktivt mot anbudsfusk. Disse begrensningene vil ikke være tilstrekkelige forklaringsfaktorer hver for seg, men vil i sum være i stand til å vise hvorfor bedrifter har svake insentiver til å avsløre korrupsjon eller lignende anbudsfusk.

Selve valget mellom ulovlige og lovlige forretningsmetoder er temaet for den fjerde artikkelen. Deltagelse i korrupsjon innebærer risiko for å bli tatt og en fare for uventede ekstrakostnader. Denne analysen, hvor ulike risikoaspekter ved lovlig og ulovlig atferd er identifisert og sett i sammenheng, avdekker likevel at bedrifter som er lite risikovillige kan være mer tilbøyelige til å ta del i korrupsjonslignede forretningsmetoder enn bedrifter som har større evne eller vilje til å takle risiko. Dette skyldes blant annet at risikoen for å miste viktige kontrakter øker ved å opptre profesjonelt og ærlig i et dårlig forretningsklima hvor korrupsjon oppfattes å være utbredt.

Den femte artikkelen er utført i samarbeid med professor Kjetil Bjorvatn (NHH), og handler om offentlig salg (som for eksempel ved privatisering). Studiet viser hvilke konsekvenser korrupsjon i salgsprosessen kan ha for den industrielle strukturen i det aktuelle markedet. I land hvor korrupsjon er et utbredt problem vil slike salgsprosesser oftere gi enkeltbedrifter betydelig markedsmakt og dermed høyere priser på de aktuelle produktene.

Tina Søreide er utdannet Cand. polit ved UIB. Hun jobber som forsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI). Kandidaten kan treffes på mail tina.soreide@cmi.no eller telefon 913 53 797.

Søreide vil holde prøveforelesning fra klokken 10:15-11:00

Disputas: 12:15

Sted: Karl Borchs auditorium

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive